Regulamin Sprzedaży Premiowej

Zobacz również regulamin promocji „Wiosenny Rabat -40% na Pakiety Premium i Enterprise”

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej

§ 1 Ogólne informacje

1.     Program Sprzedaży Premiowej
organizowany jest przez Erevie sp. z o.o. (dalej: „Erevie”) z siedzibą w
Kleosinie (16-001) przy ul. Długosza 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000879034, nr NIP: 9662146210, kapitał zakładowy w
wysokości 5.000 zł.

2.     Program Sprzedaży Premiowej
skierowany jest do klientów Erevie, którzy skorzystają z usług Erevie oraz
zachęcą do skorzystania z usług Erevie inne osoby (nowych klientów).

3.     Użyte w Regulaminie wyrażenia
przyjmują znaczenie nadane im przez umowę zawartą z Uczestnikiem w czasie
trwania Programu, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

§ 2 Definicje

Ilekroć
w Regulaminie jest mowa o:

a.     Platformie – platforma
internetowa Erevie przeznaczona m.in. do recenzowania nieruchomości oraz
wymiany ogłoszeń o charakterze okazyjnym lub okazji inwestycyjne dotyczących
lub związanych z nieruchomościami dostępnej na stronie internetowej „app.erevie.pl”
oraz w aplikacji mobilnej dostępnej na systemach Android i IOS;

b.     Uczestniku – oznacza to osobę
fizyczną, będącą klientem Erevie, tj. korzystającą z dowolnej usługi Erevie,
odpłatnie lub nieodpłatnie;

c.     Stronie Internetowej –
oznacza to stronę internetową Platformy dostępną pod adresem:
app.erevie.pl;

d.     Aplikacji – oznacza aplikację
mobilną Platformy dostępną na systemach Android i IOS;

e.     Pracowniku – oznacza osobę
fizyczną pozostającą w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o
podobnym charakterze z Erevie;

f.      Programie – Program Sprzedaży
Premiowej opisany w niniejszym Regulaminie;

g.     Recenzji – oznacza to
recenzję napisaną przez Uczestnika i zamieszczoną na Stronie Internetowej, w
stosunku do której Uczestnik udzielił nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie
ani przestrzeni niewyłącznej licencji na rzecz Erevie;

h.     Nowym Kliencie – oznacza to
osobę, która wykupiła usługę Erevie polegającą na dostępie do Recenzji

i.       Ogłoszeniu – oznacza to
komunikat skierowany do użytkowników dotyczący możliwości uzyskania dodatkowych
nagród premiowych.

§ 3 Czas trwania programu

1.     Program trwa od dnia 1
grudnia 2023 r. do dnia zakończenia Programu. Zakończenie Programu następuje
poprzez publikację na Stronie Internetowej i Aplikacji komunikatu o zakończeniu
Programu co najmniej 30 dni przed dniem zakończenia Programu.

2.     Zakończenie Programu nie
wpływa na prawa nabyte przez Uczestników w okresie trwania Programu.

§ 4 Uczestnictwo w Programie

1.     Programem zostaje objęty
Uczestnik, który jest klientem Erevie jako nabywca dowolnej usługi świadczonej
przez Erevie, odpłatnej lub nieodpłatnej oraz spełnił jeden z dodatkowych
warunków:


a.     Dodał przynajmniej jedną
Recenzję na Stronie Internetowej albo w Aplikacji; lub

b.     Posiada zarejestrowane konto
na Platformie i zgłosił się do dodania Recenzji po Ogłoszeniu, o którym mowa w
§ 6;

c.     Skutecznie bezpośrednio
polecił usługi Erevie innej osobie poprzez link polecający („polecenie
bezpośrednie”).

2.     W Programie nie mogą brać
udziału osoby będące pracownikami Erevie.

3.     W Programie biorą udział
wyłącznie Uczestnicy nieprowadzący działalności gospodarczej lub tworzący
Recenzje oraz polecający usługi Erevie bez związku z prowadzoną przez siebie
działalnością gospodarczą.

4.     Uczestnicy dodający Recenzje
zobowiązani są przestrzegać przy ich tworzeniu prawa i dobrych obyczajów.
Recenzje muszą spełniać standardy tego typu formy literackiej. Standardy te
obejmują w szczególności:


a.     odpowiedni poziom wypowiedzi
– nieużywanie wulgaryzmów i innych rażących określeń, a także sformułowań
wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących
przemoc, środki odurzające, narkotyki lub alkohol, obraźliwych wobec grup ludzi,
zawierających zarzuty wobec innych osób, sugerujące ich potencjalną
odpowiedzialność karną lub cywilną, zniesławiające lub oczerniające osoby
publiczne lub prywatne;

b.     autorski charakter – tj.
Recenzje muszą być wytworem własnym Użytkowników, w żaden sposób
nienaruszającym praw autorskich innych osób,

c.     poprawność merytoryczna –
odnoszenie się do konkretnego, recenzowanego obiektu i jego wszystkich
istotnych cech,

d.     prawdziwość – dodawana
Recenzja może dotyczyć wyłącznie obiektów, które Uczestnik faktycznie wizytował
osobiście,

e.     kompletność – Recenzja musi
zawierać informacje na temat wszystkich, wskazanych w odrębnym regulaminie
Recenzji lub formularzu na Platformie kwestii związanych z obiektem, a także
wszelkie inne istotne informacje na temat obiektu.

 

5.     Recenzje niespełniające
standardów nie będą brane pod uwagę na potrzeby ustalania prawa do Nagrody
Premiowej lub Dodatkowej Nagrody Premiowej. W przypadku przyznania Nagrody
Premiowej lub Dodatkowej Nagrody Premiowej w związku z dodaniem Recenzji, jeśli
fakt niespełniania przez tę Recenzję standardów ujawnił się już po przyznaniu
nagrody (w szczególności w przypadku zgłoszenia otrzymanego od osoby trzeciej)
– nagrodę taką uważa się za nienależną. Erevie zastrzega sobie możliwość jej
cofnięcie lub żądania jej zwrotu.

6.     Uczestnik, dodając Recenzję
udziela Erevie nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni
niewyłącznej licencji do wykorzystania treści Recenzji na następujących polach
eksploatacji:

·       publikacji (publicznego
udostępnienia) na stronach internetowych Erevie,

·       udostępnienia niepublicznego
na stronach internetowych Erevie wybranym użytkownikom (odpłatnie lub
nieodpłatnie),

·       publikacji lub niepublicznego
udostępnienia w ramach Aplikacji, w tym w szczególności: aplikacji mobilnych
powiązanych z Platformą,

·       publikacji w materiałach
prasowych,

·       publikacji na oficjalnych
profilach Erevie w serwisach społecznościowych takich jak: Facebook, Snapchat,
TikTok, Instagram Twitter, YouTube, Linkedin),

·       publikacji na stronach internetowych,
aplikacjach lub innych urządzeniach końcowych podmiotów współpracujących z
Erevie.

7.
Udzielona licencja upoważnia Erevie do korzystania z Recenzji w całości jak
również w postaci fragmentów (w zakresie pól eksploatacji określonych powyżej).
Udzielona licencja upoważnia Erevie do dowolnej modyfikacji Erevie (w
szczególności dokonywania skrótów redakcyjnych, tłumaczeń i łączenia z innymi
utworami). Udzielona licencja upoważnia Erevie do udzielania sublicencji na
korzystanie z Recenzji w zakresie pól eksploatacji określonych powyżej.

§ 5 Zasady przyznawania punktów

1.     Punkty przyznawane są
Uczestnikowi, który spełnił wszystkie warunki określone w §4 powyżej, jeśli
polecenie bezpośrednie usług Erevie lub Recenzja dodana przez tego Uczestnika
skutecznie zachęciła do skorzystania z usług Erevie Nowego Klienta
(„Przyciągnięcie Nowego Klienta”).

2.     Za Przyciągnięcie Nowego
Klienta uważa się każdą sytuację, gdy Nowy Klient skorzystał z usługi Erevie
polegającej na udostępnieniu Recenzji dodanej na Platformie przez Uczestnika
(„pobranie recenzji”) lub zakupił dostęp do konta Premium.

3.     Jedna Recenzja może być
przedmiotem pobrania wielokrotnie.

4.     Za każde pobranie poprzez
uprzedni zakup Recenzji dodanej przez danego Uczestnika, Uczestnikowi temu
przyznane zostanie:

a)    20 punktów – w przypadku
recenzji mieszkania;

b)    30 punktów – w przypadku recenzji
domu;

c)    33 punkty – w przypadku
recenzji działki;

d)    55 punktów – w przypadku
recenzji lokalu użytkowego albo hali lub magazynu;

przy czym wskazane powyżej punkty zostaną przyznane
Uczestnikowi niezależnie od tego zakup Recenzji został dokonany w formie
pienieżnej, czy też za zgromadzone punkty.

5.     Za polecenie bezpośrednie
usług Erevie przyznawana będzie następująca liczba punktów:


a.    
w przypadku pobrania przez Nowego Klienta Recenzji innej niż
dodana przez Uczestnika:


§  mieszkania – 0,3 punktu

§  domu – 0,45 punktu

§  działki – 0,5 punktu

§  lokalu użytkowego – 0,65
punktu

§  hali lub magazynu – 0,65
punktu

b.    
w przypadku zakupu przez Nowego Klienta konta Premium:

§  Premium 1 miesiąc – 5 punktów

§  Premium 3 miesiące – 11
punktów

§  Premium 12 miesięcy – 37
punktów

§  Enterprise 1 miesiąc – 15
punktów

§  Enterprise 3 miesiące – 30
punktów

§  Enterprise 12 miesięcy – 90
punktów.

6.     Punkty za polecenie
bezpośrednie, o których mowa w pkt. 5 powyżej przyznawane są przez 12 miesięcy
od dnia rejestracji Nowego Klienta za pośrednictwem linku polecającego.

§ 6 Zasady szczególne przyznawania punktów dla
Uczestników

1.     Uczestnicy, którzy posiadają
aktywne zarejestrowane konto na Platformie.

2.     Erevie w nieregularnych
odstępach czasowych i bez uprzedzenia może opublikować o dowolnej porze w ciągu
doby Ogłoszenie z informacją o możliwości uzyskania Punktów Dodatkowych przez
osobę, która doda Recenzję dotyczącą wskazanego obiektu.

3.     Warunkiem kwalifikacji do otrzymania
Punktów Dodatkowych jest:

a.     zgłoszenie się Uczestnika do
dodania Recenzji jako pierwszej osoby po wystosowaniu Ogłoszenia;

b.     dodanie Recenzji wskazanego w
Ogłoszeniu obiektu w czasie najpóźniej 120 godzin od zgłoszenia na zasadach
określonych w Regulaminie Platformy Erevie, przy czym Recenzja powinna spełniać
standardy tego typu formy literackiej;

4.     Przed przyznaniem Punktów
Dodatkowych Erevie dokona weryfikacji wstępnej weryfikacji spełnienia warunków
przyznania Punktów Dodatkowych, w tym spełnienia przez Recenzję standardów, o
których mowa w § 4 pkt 4. § 4 pkt 5 stosuje się odpowiednio.

5.     Za pobranie Recenzji, za
którą zostały przyznane Punkty Dodatkowe, począwszy od drugiego pobrania będą
przyznawane także punkty na zasadach, o których mowa w § 5 pkt 4.

6.     Uczestnik, który zgłosił się
jako pierwszy do dodania Recenzji, jednakże z przyczyn losowych nie jest w
stanie dodać Recenzji w czasie 24 godzin od zgłoszenia jest zobowiązany do
zawiadomienia Erevie o tym fakcie. W tym przypadku Uczestnikowi Punkty Dodatkowe
nie przysługują. Uczestnik ten nie może ponownie zgłosić się do dodania
Recenzji w przypadku ponowienia Ogłoszenia.

7.     Uczestnik, który zgłosił się
jako pierwszy do dodania Recenzji, jednakże w terminie 24 godzin jej nie dodał
i nie zgłosił przypadku losowego w trybie pkt 8, zostaje zdyskwalifikowany i
otrzymuje upomnienie. Nie może on ponownie zgłosić się do dodania Recenzji w
przypadku ponowienia Ogłoszenia.

8.     Erevie może czasowo
ograniczyć możliwość zgłaszania się do dodania Recenzji Uczestników
posiadających jedno lub dwa upomnienia, o których mowa w pkt 9, zaś w przypadku
trzykrotnego upomnienia Uczestnika – traci on na stałe możliwość zgłaszania się
do dodania Recenzji. Odrębne regulaminy mogą określać dodatkowe konsekwencje
otrzymania upomnienia.

9.     Liczba Punktów Dodatkowych
jest uzależniona od rodzaju Recenzji, której dotyczy Ogłoszenie:

 

 

Mieszkanie do 70 m2

Mieszkanie     powyżej
70 m2

Mieszkanie         powyżej
100 m2

Recenzja na wyłączność 7 dni

119 punktów

149 punktów

179 punktów

Recenzja na wyłączność 14 dni

149 punktów

179 punktów

209 punktów

Recenzja na wyłączność 30 dni

179 punktów

209 punktów

239 punktów

 

Dom do 120 m2

Dom powyżej 120 m2

Dom powyżej 250 m2

Recenzja na wyłączność 7 dni

179 punktów

221 punktów

263 punktów

Recenzja na wyłączność 14 dni

221 punktów

263 punktów

305 punktów

Recenzja na wyłączność 30 dni

263 punktów

305 punktów

347 punktów

 

Działka do 3000 m2

Działka             powyżej
3000 m2

Działka                powyżej
10.000 m2

Recenzja na wyłączność 7 dni

209 punktów

251 punktów

293 punktów

Recenzja na wyłączność 14 dni

251 punktów

293 punktów

335 punktów

Recenzja na wyłączność 30 dni

293 punktów

335 punktów

377 punktów

 

Hala / Magazyn do 500 m2

Hala / Magazyn powyżej 500 m2

Hala / Magazyn powyżej 1000 m2

Recenzja na wyłączność 7 dni

209 punktów

371 punktów

491 punktów

Recenzja na wyłączność 14 dni

263 punktów

425 punktów

545 punktów

Recenzja na wyłączność 30 dni

311 punktów

473 punktów

593 punktów

 

Lokal użytkowy        do
70 m2

Lokal użytkowy    powyżej
70 m2

Lokal użytkowy    powyżej
100 m2

 

Recenzja na wyłączność 7 dni

179 punktów

239 punktów

269 punktów

 

Recenzja na wyłączność 14 dni

233 punktów

293 punktów

323 punktów

 

Recenzja na wyłączność 30 dni

281 punktów

341 punktów

371 punkty

 

 

Lokal użytkowy powyżej 500 m2     

 

 

 

Recenzja na wyłączność 7 dni

329 punktów

 

 

 

Recenzja na wyłączność 14 dni

383 punktów

 

 

 

Recenzja na wyłączność 30 dni

431 punktów

 

 

 

      

§ 7 Zasady zamiany punktów na nagrody

1.     Wyboru Nagrody Premiowej
Uczestnik może dokonać za pośrednictwem Strony Internetowe lub Aplikacji.

2.     Punkty mogą być wymienione na
usługi Erevie według następującego klucza:


a.    
Darmowe pobranie jednej Recenzji:

                                                   
i.    
Mieszkania – 26 punktów

                                                 
ii.    
Domu – 38 punktów

                                                
iii.    
Działki – 43 punkty

                                                
iv.    
Lokalu użytkowego – 55
punktów

                                                 
v.    
Hali lub magazynu – 55
punktów

b.    
Darmowe Konto Premium:

                                                   
i.    
Personal 1 miesiąc – 84
punkty

                                                 
ii.    
Personal 3 miesiące – 186
punktów

                                                
iii.    
Personal 12 miesięcy – 637
punktów

                                                
iv.    
Enterprise 1 miesiąc – 254 punkty

                                                 
v.    
Enterprise 3 miesiące – 509
punktów

                                                
vi.    
Enterprise 12 miesięcy – 1529
punktów.

c.     Darmowe opublikowanie
Ogłoszenia w celu otrzymania Recenzji:

 

 

Mieszkanie do 70 m2

Mieszkanie     powyżej
70 m2

Mieszkanie         powyżej
100 m2

Recenzja na wyłączność 7 dni

169 punktów

212 punktów

254 punktów

Recenzja na wyłączność 14 dni

212 punktów

254 punktów

297 punktów

Recenzja na wyłączność 30 dni

254 punktów

297 punktów

339 punktów

 

Dom do 120 m2

Dom powyżej 120 m2

Dom powyżej 250 m2

Recenzja na wyłączność 7 dni

254 punktów

314 punktów

373 punktów

Recenzja na wyłączność 14 dni

314 punktów

373 punktów

433 punktów

Recenzja na wyłączność 30 dni

373 punktów

433 punktów

492 punktów

 

Działka do 3000 m2

Działka             powyżej
3000 m2

Działka                powyżej
10.000 m2

Recenzja na wyłączność 7 dni

297 punktów

356 punktów

416 punktów

Recenzja na wyłączność 14 dni

356 punktów

416 punktów

475 punktów

Recenzja na wyłączność 30 dni

416 punktów

475 punktów

535 punktów

 

Hala / Magazyn do 500 m2

Hala / Magazyn powyżej 500 m2

Hala / Magazyn powyżej 1000 m2

Recenzja na wyłączność 7 dni

297 punktów

526 punktów

696 punktów

Recenzja na wyłączność 14 dni

373 punktów

603 punktów

773 punktów

Recenzja na wyłączność 30 dni

441 punktów

671 punktów

841 punktów

 

Lokal użytkowy        do
70 m2

Lokal użytkowy    powyżej
70 m2

Lokal użytkowy    powyżej
100 m2

 

Recenzja na wyłączność 7 dni

254 punktów

339 punktów

382 punktów

 

Recenzja na wyłączność 14 dni

331 punktów

416 punktów

458 punktów

 

Recenzja na wyłączność 30 dni

399 punktów

484 punktów

526 punktów

 

 

Lokal użytkowy powyżej 500 m2     

 

 

 

Recenzja na wyłączność 7 dni

467 punktów

 

 

 

Recenzja na wyłączność 14 dni

543 punktów

 

 

 

Recenzja na wyłączność 30 dni

611 punktów

 

 

 

      

 

3.     Punkty mogą być wymienione na
nagrodę pieniężną o wysokości w złotych równej liczbie punktów (tj. 1 punkt = 1
zł).

4.     Wymianie na nagrodę pieniężną
podlegają wyłącznie punkty uzyskane najpóźniej do ostatniego dnia Okresu
rozliczeniowego poprzedzającego Okres rozliczeniowy, w którym Uczestnik
dokonuje wyboru Nagrody Premiowej.

5.     Uczestnik może wybrać Nagrodę
Premiową w formie nagrody pieniężnej pod warunkiem, że na koniec poprzedniego
Okresu rozliczeniowego zgromadził przynajmniej 100 punktów.

6.     Za Okres rozliczeniowy
uznajemy rok kalendarzowy.

7.     Warunkiem skutecznego wyboru
Nagrody Premiowej pieniężnej jest wskazanie przez Uczestnika prawidłowego
rachunku bankowego do wypłaty nagrody.

8.     Uczestnik może wybrać Nagrodę
Premiową pieniężną najpóźniej 15. dnia po zakończeniu poprzedniego Okresu
rozliczeniowego.

9.     Przekazanie Nagrody Premiowej
pieniężnej następuje na rachunek bankowy Uczestnika najpóźniej 25. dnia po
zakończeniu poprzedniego Okresu rozliczeniowego.

10. Do opodatkowania Nagrody
Premiowej odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym art. 30 ust. 1 pkt 2
oraz art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy.

 

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1.     Treść niniejszego Regulaminu
dostępna jest na Stronie Internetowej

2.     Biorąc udział w Programie
Uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

3.     Erevie zastrzega sobie prawo
do zmiany niniejszego Regulaminu i o zmianach tych poinformuje Uczestników 14
dni przed ich wprowadzeniem, na Stronie Internetowej. Zmiany nie będą miały
skutku wobec zdarzeń zaistniałych przed ich wejściem w życie. Zmiany będą mogły
być wprowadzone m.in. w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:


a.     zmiany poziomu inflacji
ogłoszonej przez GUS;

b.     zmiany cen energii, połączeń
telekomunikacyjnych, usług pocztowych;

c.     zmiany cen usług, z których
Erevie korzysta przy wykonywaniu poszczególnych czynności;

d.     zmiany przepisów prawa,
zakresu lub formy świadczonych usług, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na
realizację postanowień umów zawartych pomiędzy Uczestnikami a Erevie.

e.     zmiany oferty produktowej;

4.     W przypadku braku akceptacji
zmienionego Regulaminu Uczestnik powinien zakończyć działania związane z
Programem.

5.     W sprawach nieregulowanych
przez niniejszy Regulamin mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowiązującego.

6.     Uprawnienia wynikające z
Programu łączą się z innymi Programami i Promocjami organizowanymi przez
Erevie.

 

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna RODO

1)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –
dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Erevie sp. z o.o. z siedzibą w Kleosinie, ul. Długosza 8, 16-001 Kleosin,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem KRS: 0000879034, nr NIP: 9662146210, kapitał zakładowy w wysokości
5.000 zł

2) Z
administratorem danych osobowych można kontaktować się:

·       listownie na adres: Erevie
sp. z o.o., ul. Długosza 8, 16-001 Kleosin

·       przez e-mail: biuro@erevie.pl

3)
Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą
przetwarzane w następujących celach:

·       związanych z realizacją
zawartej z Panią/Panem umowy oraz związanych z realizacją Programu Sprzedaży
Premiowej,

·       związanych z dochodzeniem
ewentualnych roszczeń, odszkodowań,

·       udzielania odpowiedzi na
Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,

·       udzielania odpowiedzi w
toczących się postępowaniach.

4)
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

·       niezbędność do wykonania
umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art.
6 ust. 1 lit. b RODO),

·       konieczność wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

·       niezbędność do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

6)
Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

·       podmiotom przetwarzającym je
na nasze zlecenie oraz

·       organom lub podmiotom
publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy
wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7)
Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

8)
Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim
dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

·       czasu obowiązywania umowy,

·       przepisy prawa, które mogą
nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas,

·       okres, który jest niezbędny
do obrony naszych interesów.

9)
Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

·       dostępu do swoich danych
osobowych,

·       żądania sprostowania swoich
danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych
danych osobowych,

·       żądania usunięcia swoich
danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody
na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

·       żądania ograniczenia
przetwarzania swoich danych osobowych,

·       wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w
przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie
usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,

·       przenoszenia swoich danych
osobowych,

·       wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

10) W
zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma
Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan
wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres
korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

11)
Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji.