Zobacz również Regulamin sprzedaży premiowej.

Regulamin Platformy Erevie

REGULAMIN PLATFORMY EREVIE

 

I.         Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną i warunki korzystania z platformy internetowej przeznaczonej m.in. do recenzowania nieruchomości oraz wymiany ogłoszeń o charakterze okazyjnym lub okazji inwestycyjne dotyczących lub związanych z nieruchomościami dostępnej na stronie internetowej „erevie.pl” oraz w aplikacji mobilnej dostępnej na systemach Android i IOS („Platforma”).

2.      Usługi świadczone w ramach Platformy są przez spółkę Erevie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleosinie (adres: ul. Jana Długosza 8, 16-001 Kleosin), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział XII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS: 0000879034, NIP: 9662146210, REGON: 387954001 („Usługodawca”).

3.      Pojęcia użyte w Regulaminie i niezdefiniowane w poszczególnych postanowieniach Regulaminu oznaczają:

1)     Użytkownik – osoba fizyczna lub przedsiębiorca zgodnie z definicją wskazaną w art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, który nie prowadzi działalności gospodarczej oraz działalności zawodowej w zakresie recenzowania nieruchomości, która posiada zarejestrowane konto na Platformie;

2)     Urządzenie – elektroniczne urządzenie typu komputer klasy PC, Mac lub podobny, jak również smartphone lub tablet z systemem IOS lub Android wraz ze stosownym oprogramowaniem, za pośrednictwem których Gość i Użytkownik uzyskują dostęp do Platformy;

3)     Powiadomienia – informacje wysyłane w formie wiadomości e-mail lub w formie push, które są wysyłane przez Platformę, aby poinformować Użytkowników o różnych wydarzeniach, nowych Treściach, zmianach lub innych kwestiach znajdujących się na Platformie;

4)     Gość – każda osoba, która nie posiada zarejestrowanego konta na Platformie i korzysta z Platformy jedynie w zakresie udostępnionych takiej osobie usług;

5)     Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu oraz w ramach funkcjonowania Platformy, w tym usługi o charakterze płatnym i bezpłatnym dostępne dla Gości i Użytkowników;

6)     Usługi Płatne – Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach funkcjonowania Platformy, z których skorzystanie jest możliwe na podstawie Regulaminu, po uiszczeniu stosownej opłaty wskazanej w Cenniku za pośrednictwem strony internetowej Platformy dostępnej pod adresem: erevie.pl;

7)     Ogłoszenie – ogólnodostępne w sieci internet ogłoszenie, którego przedmiotem jest sprzedaż, kupno, najem lub wynajem nieruchomości, przy czym jego treść i materiały graficzne i wideo znajdują się na serwerach zewnętrznych podmiotów niezwiązanych w żaden sposób z Usługodawcą;

8)     Giełda Okazji – dostępny i funkcjonujący w ramach Platformy dział, na którym Użytkownicy mogą publikować ogłoszenia o charakterze okazyjnym lub okazje inwestycyjne dotyczące lub związane z nieruchomościami, odpowiadać na nie oraz porozumiewać się ze sobą w celu wspólnego zrealizowania takiego ogłoszenia;

9)     Okazja – dotyczące nieruchomości ogłoszenie o charakterze okazyjnym lub okazja inwestycyjna dodana przez Użytkownika w ramach Giełdy Okazji;

10)  Zapytania – informacje o zapotrzebowaniu na daną nieruchomość oraz zapytania o oferty publikowane na Platformie wysyłane za pośrednictwem Platformy przez Klientów lub Kontrahentów;

11)  Program Sprzedaży Premiowej – organizowany przez Usługodawcę program skierowany do Użytkowników Usługodawcy, którego zasady określony zostały w Regulaminie Programu Sprzedaży Premiowej dostępnym pod adresem https://erevie.pl/sprzedaz-premiowa, w ramach którego Użytkownik może zdobywać Punkty, które można przeznaczyć na Usługi dostępne w ramach funkcjonalności Platformy;

12)  Baza Wiedzy – dział Platformy, na którym Usługodawca będzie publikować różnego rodzaju treści, materiały i artykuły branżowe o charakterze ogólnodostępnym i o charakterze premium;

13)  Recenzja – przygotowane i opublikowane przez Użytkowników prywatne lub publiczne, tj. w ramach Programu Sprzedaży Premiowej – autorskie recenzje, tj. informacje oraz oceny dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem Ogłoszenia, w tym wszelkie jej elementy składowe (np. zdjęcia i materiały wideo), jak również recenzje przygotowane przez Użytkowników w ramach przyjęcia zlecenia na przygotowanie Recenzji w ramach funkcjonalności Platformy, w stosunku do których Użytkownik przeniósł majątkowe prawa autorskie na Usługodawcę;

14)  Treści – opublikowane na Platformie, w formie tekstowej wraz z użyciem stosownych elementów graficznych, słowno-graficznych lub nagrań wideo, przez Użytkowników materiały lub jakiekolwiek inne treści, które można opublikować na Platformie w ramach jej funkcjonalności w postaci m.in. Recenzji, Okazji, ocen i opinii Użytkowników, ocen i opinii Recenzji oraz zleceń przygotowania Recenzji;

15)  Opłaty – kwoty wskazane w Cenniku, które Użytkownik zobowiązany jest zapłacić w celu skorzystania z danych usług lub innych funkcjonalności dostępnych na Platformie;

16)  Utwór – jakichkolwiek treść, informacja lub materiał graficzny, słowno-graficzny lub wideo oraz wszelkie inne formy dające się uzewnętrznić, które mogą zostać uznane za utwór na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

17)  Punkty – są to punkty, które Użytkownik gromadzi poprzez korzystanie z Programu Sprzedaży Premiowej Usługodawcy;

18)  Cennik – dostępny pod adresem: „https://erevie.pl/cennik” cennik określający wysokość opłat za świadczone przez Usługodawcę Usługi Płatne w ramach Platformy oraz zasady ustalania cen Usług Płatnych;

19)  Program afiliacyjny – program organizowany przez Usługodawcę dla Użytkowników, który polega na pozyskiwaniu nowych użytkowników Platformy przez obecnych Użytkowników i polecaniu Usług Platformy innym osobom. Program Afiliacyjny działa na zasadach opisanych w Regulaminie Programu Sprzedaży Premiowej;

20)  Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej – dostępny pod adresem: „https://erevie.pl/sprzedaz-premiowa” regulamin Programu Sprzedaży Premiowej organizowanego przez Usługodawcę w ramach Platformy;

21)  Polityka Prywatności – dostępne pod adresem: „https://erevie.pl/polityka-prywatności” zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Platformy do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

4.      Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie:

a)      zasady dodawania przez Użytkowników Recenzji w ramach funkcjonalności Platformy;

b)     zasady wysyłania przez Użytkowników informacji o zainteresowaniu otrzymaniem recenzji konkretnej nieruchomości oraz zapytań o oferty opublikowane na Platformie Recenzje;

c)      zasady zamawiania przez Użytkowników Recenzji w ramach funkcjonalności Platformy;

d)     zasady funkcjonowania Giełdy Okazji w ramach funkcjonalności Platformy;

e)     zasady funkcjonowania Bazy Wiedzy w ramach funkcjonalności Platformy;

f)       zasady przygotowywania i publikowania przez Użytkowników Okazji dotyczących nieruchomości na Giełdzie Okazji w ramach funkcjonalności Platformy;

g)      zasady funkcjonowania systemu ocen i opinii wystawianych Użytkownikom, Recenzjom, Okazjom oraz innym Treściom, których ocenę przewiduje Platforma, w tym rankingu Użytkowników w oparciu o otrzymane przez nich oceny i opinie;

h)     zasady funkcjonowania pozostałych możliwości i narzędzi dostępnych dla Użytkowników na Platformie;

i)       zasady przesyłania opinii oraz zgłaszania problemów na związanych z działaniem Platformy.

5.      Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).

6.      Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy w zakresie Usług przeznaczonych dla Gości, każdy Gość zobowiązany jest do zapoznania się oraz zaakceptowania Regulaminu, Regulaminu Sprzedaży Premiowej, Cennika oraz Polityki Prywatności. Rozpoczęcie korzystania przez Gościa z Platformy w jest równoznaczne z pełną akceptacją wszystkich postanowień powyższych Regulacji oraz z wyrażeniem zgody na korzystanie z Platformy na opisanych w powyższych Regulacji zasadach.

7.      Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy w zakresie Usług przeznaczonych dla Użytkowników każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się oraz zaakceptowania Regulaminu, Regulaminu Sprzedaży Premiowej, Cennika oraz Polityki Prywatności. Brak akceptacji powyższych Regulacji uniemożliwia korzystanie z Platformy oraz założenie konta Użytkownika.

8.      Integralną częścią Regulaminu są postanowienia dostępnych na stronie Platformy innych dokumentów, do których niniejszy Regulamin odsyła, w szczególności Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej, Cennik oraz Polityka Prywatności. Jeżeli postanowienia tych dokumentów będą sprzeczne z treścią Regulaminu, Usługodawca w pierwszej kolejności jest związany postanowieniami Regulaminu.

9.      Na Platformie Goście i Użytkownicy mają możliwość zapoznania się ze streszczeniem najważniejszych informacji z Ogłoszeń, przy czym pełna treść Ogłoszenia dostępna jest wyłącznie na zewnętrznych serwerach u podmiotów trzecich.

10.   Zawartość i Treści publikowane na Platformie mają charakter informacyjny i mogą być wykorzystywane przez Gości i Użytkowników jedynie do tych celów. Usługodawca nie jest stroną jakichkolwiek rozmów, transakcji, negocjacji oraz uzgodnień pomiędzy Gośćmi lub Użytkownikami. W związku z informacyjnym charakterem Platformy, odpowiedzialność Usługodawcy w zakresie korzystania z Platformy przez Gości i Użytkowników jest wyłączona.

11.   Usługodawca w ramach funkcjonowania Platformy ma prawo publikacji różnego rodzaju treści reklamowych według własnego uznania. Takie treści dodane przez Usługodawcę stanowią integralną część Platformy.

12.   Wszelkie rozwiązania techniczne, kod strony internetowej (w szczególności HTML, XHTML, arkusze CSS oraz skrypty JavaScript) lub aplikacji mobilnej Platformy, elementy graficzne i inne elementy Platformy (niezależnie od jej formy), linki internetowej, linki multimedialne, do których prawo nie przysługuje Użytkownikom, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich i praw własności przemysłowej przysługujących Usługodawcy.

 

II.        Usługi

1.      Świadczone przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu Usługi polegają w szczególności na udostępnieniu Platformy i jej funkcjonalności, w tym możliwości założenia konta, udostępnieniu narzędzi komunikacyjnych oraz narzędzi do publikowania Treści dostępnych na Platformie, jak również na umożliwieniu Użytkownikom m.in.:

a)      publikacji Okazji i odpowiadaniu na takie Okazje w ramach Giełdy Okazji;

b)     publikacji Treści i odpowiadaniu na takie Treści w sposób przewidziany w ramach działalności Platformy;

c)      wzajemnej komunikacji pomiędzy nimi w ramach systemu wymiany wiadomości prywatnych będącego integralną częścią Platformy;

d)     dodawania Recenzji lub zlecania przygotowania Recenzji konkretnej nieruchomości wskazanej przez Użytkownika, w tym dodawania Recenzji oraz przyjmowania zleceń na przygotowanie Recenzji w ramach Programu Sprzedaży Premiowej;

e)     nabywanie przez Użytkowników Recenzji w sposób przewidziany w ramach działalności Platformy;

f)       udostępnianie Recenzji Użytkownikom w sposób przewidziany w ramach działalności Platformy;

g)      korzystania z systemu ocen i opinii, w tym rankingu Użytkowników dostępnych na Platformie;

h)     korzystania z Baza Wiedzy w sposób przewidziany w ramach działalności Platformy;

i)       korzystania z innych usług, oferowanych za pośrednictwem Platformy. 

Działalność Usługodawcy w zakresie udostępnienia Użytkownikom powyższych możliwości, w myśl odpowiednich do danej Usługi postanowień Regulaminu, może polegać na działaniu w imieniu i na rzecz Użytkownika Platformy lub w imieniu własnym, ale na rzecz Użytkownika Platformy.

2.      Ponadto, w ramach funkcjonalności Platformy, poza Usługami wskazanymi wprost w Regulaminie (w tym w ust. 1 powyżej), Usługodawca udostępnia Użytkownikom usługi dodatkowe, w szczególności:

1)     Wyszukiwarkę – polegającą na wyszukiwaniu dostępnych na Platformie streszczeń najważniejszych informacji z pełnych treści Ogłoszeń, Użytkowników lub innych Treści w oparciu o dostępne kryteria w ramach funkcjonalności Platformy;

2)     Porównywarkę nieruchomości – polegającą na porównaniu co najmniej dwóch różnych Ogłoszeń w zakresie podstawowych informacji dotyczących nieruchomości będących przedmiotem Ogłoszeń;

3)     Tworzenie list – polegającą na tworzeniu w ramach konta Użytkownika list poszczególnych Treści opublikowanych na Platformie (np. lista zapisanych Ogłoszeń), w tym list ulubionych Treści;

4)     Tworzenie szablonów – polegającą na tworzeniu w ramach konta Użytkownika gotowych szablonów przyszłych Treści, które Użytkownik może opublikować na Platformie (np. szablony ogłoszeń lub ofert);

5)     Tworzenie kalkulacji – polegającą na tworzeniu w ramach funkcjonalności Platformy różnego rodzaju kalkulacji kosztów dotyczących nieruchomości;

6)     Powiadomienia – polegającą na możliwości ustawienia przez Użytkownika Powiadomień z Platformy za pomocą wiadomości e-mail lub powiadomień push na zasadach określonych w Regulaminie;

7)     Kalendarz – polegającą na dodawaniu różnego rodzaju wydarzeń lub dat związanych z funkcjonowaniem Platformy lub udostępnionych tam Treści do aplikacji kalendarzy online (np. Kalendarz Google);

8)     Program afiliacyjny – polegający na możliwości gromadzenia Punktów w związku z polecaniem Platformy innym osobom;

9)     Tworzenie bazy kontaktów – polegającą na tworzeniu w ramach konta Użytkownika listy kontaktów Użytkowników lub osób spoza Platformy w dowolnym celu, według uznania Użytkownika.

3.      Zakres i sposób korzystania z Usług określa Usługodawca w treści Regulaminu i dokumentów, do których Regulamin odsyła.

4.      Usługa związana z udostępnieniem Platformy zostaje wykonana w momencie uzyskania dostępu do Platformy lub jej wybranych funkcjonalności.

5.      Usługi dostępne w ramach Platformy dzielą sią na:

1)     Usługi dla Gości – moduły, do których nie jest wymagane zarejestrowanie konta Użytkownika i zalogowanie się do Platformy, w skład których wchodzą następujące funkcjonalności:

·        dostęp do wyszukiwarki dostępnej w ramach Platformy z podstawowym zakresem filtrów;

·        dostęp do Bazy Wiedzy;

2)     Usługi dla Użytkowników – moduły dostępne dla zalogowanych Użytkowników w skład, których wchodzą funkcjonalności dostępne w ramach Usług dla Gości (wskazane w pkt 1) powyżej), jak również:

a)      dla konta „Free” – funkcjonalności, tj.:

·        możliwość utworzenia maksymalnie jednej, indywidualnej listy na koncie Użytkownika z możliwością zapisywanie wyników wyszukiwania w ramach Platformy;

·        możliwość przeglądania i wyszukiwania Ogłoszeń przy zastosowaniu podstawowych filtrów wyszukiwania;

·        możliwość włączenia Powiadomień dostępnych raz dziennie, wyłącznie w formie wiadomości e-mail;

·        dostęp do dostępnych w Bazie Wiedzy treści o charakterze ogólnodostępnym;

·        możliwość skorzystania z porównywarki nieruchomości;

·        możliwość pobrania Recenzji dostępnych na Platformie;

·        możliwość przygotowania własnych Recenzji w ramach funkcjonalności Platformy, przy czym limit na konto „Free” wynosi maksymalnie dziesięć Recenzji niezależnie od ich rodzaju, przy czym Recenzje o charakterze publicznym muszą stanowić co najmniej 30% wszystkich Recenzji jakie Użytkownik utworzy na Platformie;

·        możliwość zlecenia przygotowania Recenzji w ramach Platformy;

·        możliwość korzystania z dostępnego na Platformie systemu wymiany wiadomości prywatnych, przy czym konto „Free” nie ma możliwości samodzielnego rozpoczynania konwersacji z innym Użytkownikiem;

·        dostęp do systemu ocen i opinii dostępnego na Platformie, w tym do rankingu Użytkowników.

b)     dla konta „Premium” – moduły dostępne dla konta „Free”, jak również funkcjonalności, tj.:

·        możliwość przygotowania własnych Recenzji w ramach funkcjonalności Platformy bez limitu;

·        możliwość przeglądania i wyszukiwania Ogłoszeń przy zastosowaniu zaawansowanych filtrów wyszukiwania;

·        możliwość skorzystania z usługi kalendarza w ramach Platformy;

·        możliwość tworzenia listy kontaktów w ramach Platformy;

·        dostęp do dostępnych w Bazie Wiedzy treści o charakterze ogólnodostępnym oraz o charakterze premium;

·        możliwość włączenia Powiadomień: w formie wiadomości e-mail – raz dziennie; w formie powiadomień push w aplikacji mobilnej – bez limitu;

·        możliwość utworzenia dowolnej liczby indywidualnych list Ogłoszeń na koncie Użytkownika w ramach Platformy wraz z możliwością współdzielenia się taką listą z maksymalnie trzema innymi Użytkownikami;

·        możliwość otrzymywania propozycji Ogłoszeń na podstawie stworzonych przez Użytkownika indywidualnych list;

c)      dla konta „Enterprise” – moduły dostępne dla konta „Premium”, jak również funkcjonalności, tj.:

·        dostęp do Giełdy Okazji;

·        dostęp do kalkulatorów dostępnych na Platformie, w tym do zapisywania i agregacji kalkulacji;

·        dostęp do wyszukiwarki Użytkowników;

·        możliwość włączenia Powiadomień w formie wiadomości e-mail oraz w formie push w aplikacji mobilnej – bez limitów;

·        pełna możliwość korzystania z dostępnego na Platformie systemu wymiany wiadomości prywatnych, w tym do inicjowania konwersacji w ramach Giełdy Okazji;

·        możliwość współdzielenia się stworzonymi przez siebie Recenzjami prywatnymi z innymi Użytkownikami.

·        możliwość utworzenia dowolnej liczby indywidualnych list Ogłoszeń na koncie Użytkownika w ramach Platformy wraz z możliwością współdzielenia się taką listą z maksymalnie pięcioma innymi Użytkownikami;

6.      Zawarcie umowy o świadczenie Usług dla Użytkowników odpłatnych następuje z chwilą wskazaną przez postanowienia Regulaminu odnoszące się do danej Usługi Płatnej.

7.      W ramach Platformy każdy Użytkownik może także skorzystać Programu Afiliacyjnego, którego zasady oraz sposób przyznawania dodatkowych Punktów zostały opisane szczegółowo w Regulaminie Sprzedaży Premiowej.

 

III.      Rejestracja konta na Platformie

1.      Zarejestrowanym Użytkownikiem Platformy jest Użytkownik, który po zaakceptowaniu Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Platformie zakończoną skutecznym założeniem konta „Free”.

2.      Proces rejestracji konta Użytkownika polega na:

1)     wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracji nowego konta Platformie;

2)     zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu, Regulaminu Programu Sprzedaży Premiowej, Cennika oraz Polityki Prywatności Platformy – poprzez zaznaczenie stosownego oświadczenia w formularzu;

3)     oświadczeniu, że Użytkownik zgodnie z Regulaminem nie prowadzi działalności gospodarczej oraz działalności zawodowej w zakresie recenzowania nieruchomości – poprzez zaznaczenie stosownego oświadczenia w formularzu;

4)     potwierdzeniu rejestracji za pomocą wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej przyszłego Użytkownika podany w czasie rejestracji.

Podczas wypełniania formularza rejestracji przyszły Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgód w zakresie wskazanym przez Usługodawcę, w szczególności na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych za pomocą poczty elektronicznej zgodnie z Polityką Prywatności.

3.      Niezależenie od procesu zakładania konta Użytkownika za pomocą formularza dostępnego na Platformie zgodnie z ust. 2 powyżej – każdy Użytkownik może zarejestrować konto na Platformie poprzez jego powiązanie i połączenie bezpośrednio z dostawcą usług zewnętrznych. Możliwość rejestracji konta Użytkownika w ten sposób dostępna jest wyłącznie za pomocą następujących serwisów:

a)      Facebook;

b)     Google;

c)      Apple.

4.      Akceptacja Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia konta przez Użytkownika oraz korzystania z Usług dla Użytkowników. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu i potwierdzeniem zapoznania się z Polityką Prywatności oraz skutecznym zakończeniem procesu rejestracji na Platformie przez Użytkownika następuje zawarcie umowy między Użytkownikiem a Usługodawcą w przedmiocie świadczenia usług prowadzenia konta na Platformie, w tym zasad korzystania z Platformy i jej funkcjonalności („Umowa dotycząca Platformy”).

5.      Na skutek rejestracji na Platformie, Użytkownikowi zostaje przypisane konto „Free”, którym po zalogowaniu się do Platformy może zarządzać zgodnie z funkcjonalnościami dostępnymi na Platformie w tym zakresie.

6.      Po rejestracji Użytkownik powinien niezwłocznie uzupełnić swój profil w Platformie w celu korzystania ze wszystkich Usług oferowanych przez Platformę. Użytkownik powinien w szczególności podać swoje dane osobowe, dane teleadresowe, dodać avatar/zdjęcie oraz wybrać funkcję/rodzaj Użytkownika. Dodatkowo, każdy Użytkownik może podać dane dodatkowe, które są dostępne w panelu użytkownika dostępnym po zalogowaniu na Platformie.

7.      Użytkownik posiadający konto „Free” ma możliwość jego aktualizacji do jednego z dwóch rodzajów kont:

1)     Konto „Premium” – w ramach którego Użytkownik uzyskuje dostęp do funkcjonalności Platformy, o których mowa w Rozdziale II ust. 5 pkt 2) lit. b) Regulaminu;

2)     Konto „Enterprise” – w ramach którego Użytkownik uzyskuje dostęp do funkcjonalności Platformy, o których mowa w Rozdziale II ust. 5 pkt 2) lit. c) Regulaminu.

7.      Aktualizacja konta „Free” do konta „Premium” lub „Enterprise” jest Usługą Płatną i jest możliwa po uiszczeniu odpowiedniej opłaty wskazanej w Cenniku, na zasadach określonych w Cenniku, Regulaminie Programu Sprzedaży Premiowej i Regulaminie.

 

IV.     Obowiązki Użytkownika

1.      Goście i Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem, w granicach obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów obowiązujących, z poszanowaniem praw i dóbr innych osób. W szczególności:

1)     Użytkownik musi posiadać pełne prawa do dysponowania i rozporządzania Treściami, które będzie publikować w jakiejkolwiek dostępnej na Platformie formie. Jeśli prawa te mają charakter względny, tj. opierają się na umowach o charakterze obligacyjnym, wówczas Użytkownik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Usługodawcę, a na żądanie Usługodawcy okazać stosowne upoważnienia od osoby uprawnionej, co nie uchybia uprawnieniu osoby uprawnionej do podjęcia bezpośredniej współpracy z Usługodawcą w charakterze Użytkownika;

2)     Użytkownik jest zobowiązany dbać o należytą jakość publikowanych Treści, w szczególności w zakresie rzetelności i prawdziwości publikowanych informacji i danych, jak również w zakresie przedstawienia rzeczywistego stanu opisywanego przedmiotu lub rzeczywistych informacji na opisywany temat;

3)     Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie podejmować działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe działanie i funkcjonowanie Platformy, w tym do nieingerowania w zawartość i treść Platformy, Konta lub Kont innych Użytkowników, jak również w elementy techniczne i informatyczne (w tym kod) Platformy;

4)     Użytkownik powstrzyma się od działania w złej wierze, od nadużywania funkcjonalności Platformy, jak również korzystania z Platformy niezgodnie z jej przeznaczeniem i wbrew Regulaminowi.

2.      W związku z powyższym, Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za Treści publikowane na Platformie, w szczególności za ich prawdziwość, rzetelność, a także zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i zwyczajami oraz normami moralno-etycznymi jak również pozostałymi postanowieniami Regulaminu.

3.      Usługodawca nie dokonuje każdorazowej weryfikacji Treści dodawanych na Platformę, jednak ma prawo w każdym czasie na sprawdzenie Treści opublikowanych przez Użytkownika. W ramach funkcjonalności Platformy – każda dodawana Treść jest filtrowana w zakresie informacji bezprawnych, w tym słów obraźliwych lub powszechnie uznawanych za nieprzyzwoite, obraźliwe, wulgarne itp.

4.      Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż:

a)      wymagania opisane powyżej mają charakter wymagań podstawowych i nie stanowią zamkniętej listy warunków wymaganych do spełnienia przez Użytkownika podczas korzystania z Platformy;

b)     ostateczna decyzja w zakresie spełniania wymagań przez Użytkownika w zakresie opublikowanych przez niego Treści należy do Usługodawcy, który podejmując przedmiotową decyzję kieruje się szeroko pojętym interesem pozostałych Użytkowników i Gości.

5.      Użytkownik oświadcza, że w zakresie publikowanych na Platformie Treści:

a)      posiada lub będzie posiadał w niezbędnym zakresie autorskie prawa majątkowe, prawa własności przemysłowej i prawa pokrewne lub licencje do tych Treści, o ile jest to uzasadnione charakterem dodawanych Treści;

b)     wykorzystanie dodatkowych Treści nie narusza autorskich praw osobistych osób trzecich lub praw własności przemysłowej innych podmiotów;

c)      nie będzie publikował, ani rozpowszechniał w jakiejkolwiek formie wizerunku osób trzecich;

d)     nie będzie podejmował działań bezprawnych, w tym polegających na przesyłaniu lub publikowaniu Treści naruszających przepisy prawa, dobra osobiste, treści zawierających lub rozpowszechniających pornografię dziecięcą lub treści terrorystycznych i naruszających cudze prawa własności intelektualnej, a także treści o charakterze dyskryminującym lub rasistowskim;

e)     wykorzystanie takich Treści nie spowoduje naruszenia praw autorskich lub praw własności przemysłowej osób trzecich i innych podmiotów, a w szczególności nie naruszy żadnych praw ochronnych na znaki towarowe ani wzory przemysłowe, nie będzie stanowić czynu nieuczciwej konkurencji, a także nie będzie stanowić naruszenia przepisów obowiązującego prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego ani uzasadnionych interesów osób trzecich.

6.      Zabronione jest działanie przez Użytkownika na szkodę pozostałych Użytkowników i Gości lub podejmowanie działań mogących potencjalnie skutkować powstaniem szkody po stronie pozostałych Użytkowników lub Gości. Zakaz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, obejmuje w szczególności działanie takie jak: dodawanie nienaturalnych linków do publikowanych Treści, lub w opisie profilu Użytkownika, zamieszczanie obraźliwych i nieprawdziwych komentarzy pod opublikowanymi i zlecanymi Recenzjami lub ocenami i opiniami, kierowanie jakichkolwiek zapytań lub odpowiedzi do opublikowanych przez innych Użytkowników Treści lub zamówień nienaturalnego ruchu sieciowego, niezależnie od celu, jaki Użytkownik chce osiągnąć poprzez podjęcie działania tego rodzaju, dodawanie Treści ujawniających dane osobowe innych Użytkowników lub Gości, a także informacji niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

7.      Ponadto, zabronione jest kopiowanie lub powielanie przez Użytkowników w dowolnej formie treści udostępnianych na Platformie oraz ich części lub elementów (w szczególności zdjęć, logotypów), a także korzystania z nich w inny sposób (w szczególności w celach komercyjnych) bez uprzedniej zgody uprawnionej osoby.

8.      W sytuacji, w której Użytkownik publikuje na Platformie Treści zawierające pliki multimedialne lub opisy niezgodne z Regulaminem, Usługodawca jest uprawniony, w zależności od charakteru i skali danego naruszenia do usunięcia danego pliku multimedialnego z opublikowanej Treści oraz / albo usunięcia opublikowanej Treści w całości jako takiej, która narusza Regulamin.

9.      Usługodawca jest uprawniony do usunięcia konta Użytkownika z Platformy w przypadku, gdy Użytkownik w ramach korzystania z Platformy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym także w sytuacji podania przez Użytkownika nieprawdziwych informacji dotyczących Treści, jak również informacji wprowadzających w błąd innych Użytkowników lub Gości.

10.   Niezależnie od prawa do usunięcia konta Użytkownika zgodnie z ust. 9 powyżej oraz Rozdziałem XIV Regulaminu, konto Użytkownika w Platformie może zostać usunięte przez Usługodawcę bez jakichkolwiek uprzedzeń, jeżeli Usługodawca samodzielnie lub na wniosek osób trzecich stwierdzi, że Użytkownik:

·        narusza postanowienia Regulaminu, w tym przepisy obowiązującego prawa, do których odwołuje się Regulamin;

·        w ramach publikowanych ofert narusza prawa własności przemysłowej, prawa autorskie lub inne prawa pokrewne, do których nie jest uprawniony lub które należą do osób trzecich;

·        nie wykonuje swoich obowiązków określonych w Regulaminie w sposób należyty;

·        podane przez niego dane mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników Platformy lub są nieprawdziwe lub niepełne, w tym zwłaszcza w zakresie informacji wymaganych do korzystania z Platformy.

11.   Usunięcie konta Użytkownika w przypadkach wskazanych w ust. 9 i 10 powyżej polega na usunięciu danych logowania Użytkownika, w tym danych osobowych Użytkownika, jak również na usunięciu prywatnych wiadomości Użytkownika, przy jednoczesnym zachowaniu Treści, które Użytkownik dodał w czasie korzystania z Platformy. Po usunięciu konta Użytkownika na Platformie wszystkie dodane przez niego Treści zostaną przypisane do konta „Admin”.

12.   Przywrócenie konta Użytkownika, które zostało zlikwidowane przez Usługodawcę jest niemożliwe.

 

V.       Działalność Platformy

1.      Usługodawca dokłada należytych starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Platformy oraz dostępnych Usług, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za pełną funkcjonalność Platformy oraz zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Platformy w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie. Usługodawca informuje, że zmiana, wycofanie, zawieszenie lub przerwanie dowolnej funkcji lub właściwości Platformy, które nie są związane ze sposobem realizacji Usług oraz nie wpływa na umowy zawarte na podstawie Regulaminu – nie wymaga uprzedniego ogłoszenia.

2.      Usługodawca zastrzega, że na Platformie dostępne są jedynie streszczenia najważniejszych informacji z pełnych treści Ogłoszeń, które można znaleźć w sieci internet. Po kliknięciu na dane streszczenie Gość i Użytkownik przekierowywani są bezpośrednio do strony internetowej podmiotu trzeciego, na którym znajduje się pełna treść takiego Ogłoszenia. Tym samym, pełna treść Ogłoszeń dostępna jest wyłącznie na zewnętrznych stronach internetowych, a ich treść znajduje się wyłącznie na zewnętrznych serwerach podmiotów trzecich, z którymi Usługodawca w żaden sposób nie współpracuje oraz nie jest powiązany. Tym samym, ewentualne znaki towarowe lub inne oznaczenia graficzne widoczne przy odnośnikach do danej strony internetowej podmiotu trzeciego, przysługują uprawnionym podmiotom trzecim, a ich dostępność i widoczność na Platformie ma jedynie charakter informacyjny z uwagi na przekierowanie bezpośrednio do źródła, tj. do strony internetowej takiego podmiotu, na której znajduje się pełna treść Ogłoszenia. W związku z tym, Usługodawca oświadcza, że nie jest autorem Ogłoszeń oraz nie ma żadnego wpływu na ich treść i udostępnione w nich materiały.

3.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a)      problemy w korzystaniu z Platformy lub Usług, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, jak tez wskutek zdarzeń losowych i siły wyższej,

b)     problemy w korzystaniu z Platformy lub Usług, jeżeli nastąpiły one z winy hostingodawcy, operatora domeny lub innego podmiotu, który świadczy na rzecz Usługodawcy usługi, które są ściśle związane z działalnością Platformy;

c)      za efekt rozmów, transakcji, negocjacji oraz uzgodnień, w tym niewykonanie lub nienależyte wykonywanie praw i obowiązków w jakichkolwiek stosunkach pomiędzy Gośćmi i Użytkownikami, jak również w kwestiach, które związane są w jakikolwiek sposób z działaniem i funkcjonowaniem Platformy;

d)     Usług, za które odpowiada Użytkownik, poza przypadkami, w których wyraźnie wskazano, iż Usługodawca odpowiada przed innymi Użytkownikami,

e)     za informacje, prawdziwość danych, wartość merytoryczną i zgodność z rzeczywistością Treści przygotowywanych przez Użytkowników i opublikowanych na Platformie,

f)       za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Platformy, w szczególności spowodowane korzystaniem przez Użytkowników lub Gości z Platformy w sposób niezgodny z regulaminem lub prawem,

g)      za jakiekolwiek szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkowników lub Gości z Platformy w jakikolwiek sposób,

h)     za ewentualne naruszenia prawa spowodowane przez publikowanie przez Użytkowników Treści z naruszeniem przez nich praw autorskich, praw ochrony własności intelektualnej lub innych praw przysługujących osobom trzecim.

4.      Wyłączenia, o których mowa w ust. 3 powyżej odnoszą się w szczególności Usługodawcy w kontekście treści Ogłoszeń.

5.      Usługodawca nie ma obowiązku weryfikowania czy przygotowane i opublikowane przez Użytkowników Treści, ich elementy i skutki ich późniejszej publikacji, nie naruszają prawa, zarówno w zakresie treści, dopuszczalności publikacji lub linkowania do innych stron internetowych, jak również posiadania praw do tych Treści oraz innych użytych w nich form przekazu (zdjęcia, grafiki, filmy), z kolei na Użytkowniku ciążą obowiązki w tym zakresie wskazane w Rozdziale IV Regulaminu.

6.      Użytkownik oraz Gość korzystający z Platformy zobowiązany jest do:

a)      korzystania z Platformy w sposób niezakłócający jego funkcjonalności, w tym w sposób zgodny ze wszystkimi obwiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu, w tym do nieingerowania w zawartość i treść Platformy, Konta innych Użytkowników, jak również w elementy techniczne i informatyczne (w tym kod) Platformy;

b)     niedopuszczania się za pośrednictwem Platformy naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników i Gości;

c)      podawania w publikowanych Treściach danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd, nienaruszających praw osób trzecich, jak również niezawierających danych osobowych osób trzecich;

d)     korzystania z Platformy w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników, Gości oraz Usługodawcy, a także powstrzymania się od wszelkich działań mogących wyrządzić szkodę innym Użytkownikom Platformy, Gościom lub Usługodawcy;

e)     nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Platformy niezamówionej informacji handlowej lub marketingowej w jakiejkolwiek formie;

f)       niedostarczania i nieprzekazywania Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa lub treści naruszających lub mogących naruszyć dobre obyczaje, normy moralne lub etyczne, w tym treści o podtekstach rasistowskich, seksualnych, dyskryminujących w szczególności zdjęć i innych treści pornograficznych i związanych z pornografią dziecięcą;

g)      nieumieszczania na Platformie jakichkolwiek Treści dotyczących usług o charakterze lub podtekście towarzyskim albo/oraz erotycznym lub zawierających materiały lub elementy o takim charakterze, jeżeli ich treść wskazuje na zamiar ułatwiania nawiązywania bądź na bezpośrednie nawiązanie kontaktów mających cel inny niż ściśle matrymonialny lub świadczenia usług pozbawionych podtekstów erotycznych;

h)     niedopuszczania się innego zachowania, niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub godzącego w dobre imię Usługodawcy, jego pracowników, współpracowników lub kontrahentów;

i)       powstrzymania się od naruszania Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa w jakikolwiek inny sposób.

7.      Usługodawca w sytuacji, w której powziął informacje lub stosowną informację urzędową, że dana Treść narusza niniejszy Regulamin, a w szczególności obowiązujące przepisy prawa, ma prawo do usunięcia takiej Treści opublikowanej przez Użytkownika informując go jednocześnie o tym fakcie, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

8.      Prawidłowe korzystanie z Platformy jest możliwe przy pomocy:

a)      podłączonego do sieci Internet Urządzenia typu komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę internetową służącą do uruchomienia strony internetowej Platformy. Niektóre usługi i narzędzia mogą wymagać dostępu do konta e-mail, zaś korzystanie z poszczególnych Usług wymaga obsługi JavaScript, chyba, że inaczej zaznaczono;

b)     posiadających dostęp do sieci internet Urządzeń typu smartphone lub tablet wyposażonych w system operacyjny Android lub iOS oraz zainstalowanej na urządzenia aplikacji mobilnej Erevie, która zapewnia dostęp do Platformy oraz jej uruchomienie bezpośrednio z aplikacji. Niektóre usługi i narzędzia mogą wymagać dostępu do konta e-mail, zaś korzystanie z poszczególnych Usług w ramach aplikacji mobilnej może wymagać dostępu do takich funkcji Urządzenia jak:

·        dostęp do kalendarza – w celu dodania odpowiedniego wydarzenia i/lub przypomnienia do aplikacji kalendarza w Urządzeniu;

·        dostęp do powiadomień – w celu dodania przypomnienia o nowych ogłoszeniach, ofertach, Recenzjach lub innych treściach oferowanych przez Platformę;

·        do aparatu – w celu wykonania zdjęć, które następnie będą mogły zostać dodane do publikowanych przez Użytkownika treści dostępnych na Platformie;

·        dostęp do galerii – w celu wybrania zdjęć z galerii Urządzenia, które następnie będą mogły zostać dodane do publikowanych przez Użytkownika treści dostępnych na Platformie;

·        dostęp do pamięci Urządzenia – w celu pobrania i zapisania na Urządzenie lub inny nośnik danych Recenzji lub innego rodzaju Treści zgodnie z funkcjonalnością Platformy.

9.      W trakcie korzystania z Platformy w systemie informatycznym Użytkownika instalowane zostają pliki cookies. Zasady wykorzystywania plików cookies określa Polityka Prywatności.

10.   W momencie publikacji jakiejkolwiek Treści, w szczególności Recenzji (niezależnie od podstawy) na Platformie, które stanowią lub mogą stanowić utwór w rozumieniu przepisów o prawie autorskim, Użytkownik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym autorem i producentem takiego Utworu lub posiada wszystkie prawa do takiego utworu pozwalające na jego wykorzystanie na Platformie zgodnie z Regulaminem, jak również, że nie przeniósł na jakikolwiek inny podmiot praw autorskich ani pokrewnych do takiego utworu, jak również nie udzielił jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu licencji wyłącznej do takiego utworu. Ponadto, w momencie publikacji Treści na Platformie, w szczególności Recenzji (niezależnie od podstawy), które stanowią Utwór, Użytkownik jednocześnie oświadcza, że udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, licencji do takiego Utworu, na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu Treści, jak również do jego modyfikowania oraz rozporządzania i wykorzystywania takiego Utworu w zmodyfikowanej formie, w celach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych w odniesieniu do usług oferowanych przez Usługodawcę, poprzez publikację, powielanie oraz wyświetlanie wobec nieograniczonego kręgu odbiorców, w dowolny sposób, w dowolnej formie, w dowolnym medium i miejscu, jak również na dowolnym nośniku. Jednocześnie Użytkownik zrzeka się wobec Usługodawcy wykonywania praw autorskich osobistych.

11.   W ramach opisanej w ust. 10 licencji, którą Użytkownik udziela Usługodawcy, Usługodawca jest uprawniony w szczególności do publikacji przedmiotowych Treści (w szczególności Recenzji) między innymi w wyszukiwarkach internetowych (np. Google), w mediach i serwisach społecznościowych, w prasie i serwisach ogłoszeniowych podmiotów współpracujących z Usługodawcą (serwisach partnerskich), blogach lub stronach internetowych powiązanych z Platformą i Usługodawcą poprzez umieszczanie w nich całości lub części takich Utworów lub linków do nich. Niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio do Treści nie będących Utworami w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przy czym na potrzeby takiej publikacji, Treść może zostać redakcyjnie przystosowana przez Usługodawcę do publikacji w tym innym medium, w tym np. poprzez jej skrócenie, zmianę formatowania i układu. Ponadto, w ramach udzielonej licencji Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie przez Usługodawcę zmiany sposobu przedstawiania Treści oraz dokonywanie opracowań zdjęć, filmów i wizualizacji wchodzących w skład Treści w sposób nienaruszający ich integralności oraz przeznaczenia.

12.   Ze względu na specyfikację oraz zasady działania sieci internet Usługodawca nie może sprawować pełnej kontroli nad rozpowszechnianiem Treści publikowanych z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy i nie przyjmuje odpowiedzialności w tym zakresie za osoby trzecie, w szczególności w przypadku kopiowania i rozpowszechniania takich Treści przez takie osoby na stronach internetowych, portalach, mediach społecznościowych oraz w innych miejscach niezwiązanych w żaden sposób z Platformą.

13.   Jeżeli Platforma zawiera jakiekolwiek linki lub innego rodzaju odesłania do treści znajdujących się na innych niż Platforma stronach internetowych – opublikowane tam informacje i treści nie stanowią wyrazu stanowiska, ani podejścia Usługodawcy do tych kwestii. Tym samym, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, tematykę, kwestie oraz inne informacje publikowane na tych stronach internetowych, do których odniesienia znajdują się na Platformie.

14.   Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na cesję praw i obowiązków Usługodawcy wynikających z Regulaminu lub umów zawartych na podstawie Regulaminu na osoby trzecie, w tym inne spółki kapitałowe z grupy Usługodawcy.

 

VI.      Usługi publikacji Treści na Platformie

1.      Platforma umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom m.in.:

a)      dodawanie Recenzji nieruchomości dostępnych w Ogłoszeniach oraz nieruchomości, które nie zostały w żaden sposób udostępnione w sieci internet, w ramach Programu Sprzedaży Premiowej;

b)     zlecanie innym Użytkownikom przygotowania Recenzji nieruchomości dostępnych w Ogłoszeniach oraz nieruchomości, które nie zostały w żaden sposób udostępnione w sieci internet, w ramach Programu Sprzedaży Premiowej;

c)      dodawanie notatek do Recenzji;

d)     publikację Okazji oraz odpowiadanie na opublikowane Okazje w ramach Giełdy Okazji, w tym wymianę wiadomości pomiędzy Użytkownikami w tym zakresie;

e)     publikację komentarzy i ocen innych Użytkowników oraz Recenzji;

f)       współdzielenia się stworzonymi przez siebie Recenzjami prywatnymi z innym Użytkownikiem;

g)      udostępnienie stworzonej przez siebie Recenzji do innych Użytkowników, w sposób przewidziany w ramach działalności Platformy; 

h)     wymianę prywatnych wiadomości pomiędzy Użytkownikami.

2.      Publikacja Treści na Platformie każdorazowo dokonywana jest na podstawie umowy w ramach funkcjonalności Platformy zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem publikującym daną Treść za pośrednictwem stosownego formularza dostępnego na Platformie w związku z publikacją danej Treści lub innego rodzaju środków porozumiewania się na odległość – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dla poszczególnych Treści lub Usług.

3.      Umowa w ramach funkcjonalności Platformy (dotycząca konkretnej Treści i Usługi) zostaje zawarta w momencie uzgodnienia przez Strony wszystkich warunków i parametrów publikacji Treści, co ma miejsce w przypadku uzupełnienia przez Użytkownika formularza dotyczącego publikacji Treści oraz jego skutecznego wysłania. Zawierając umowę w ramach funkcjonalności Platformy Użytkownik potwierdza i oświadcza, że zna, jest świadomy i akceptuje warunki określone w Regulaminie.

4.      W sytuacji, gdy zawarcie umowy  w ramach funkcjonalności Platformy dotyczy Usług Płatnych i skierowane jest do osób fizycznych lub osób fizycznych, o których mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego, rozpoczęcie wykonywania usługi następuje po 14 dniach od dnia zawarcia umowy w ramach funkcjonalności Platformy (dotyczy to terminu przysługującego na odstąpienie od takiej umowy), chyba że taki Użytkownik wyrazi uprzednią i wyraźną zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed przysługującym jej terminem na odstąpienie od umowy w ramach funkcjonalności Platformy. W tym celu Użytkownik podczas wypełniania danego formularza dotyczącego publikacji Treści w ramach Usługi Płatnej zobowiązany jest oświadczyć, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox), że wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia danej Usługi przed przysługującym jej terminem na odstąpienie od umowy w ramach funkcjonalności Platformy oraz że jest świadomy i przyjmuje do wiadomości brak możliwości odstąpienia od umowy w ramach funkcjonalności Platformy, gdy Usługa Płatna zostanie zrealizowana.

5.      Zawarcie umowy w ramach funkcjonalności Platformy oraz potwierdzenie jej warunków i wejścia w życie, w tym potwierdzenie przyjęcia przez Użytkownika do wiadomości informacji o utracie prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 4 – podlega utrwaleniu na trwałym nośniku, tj. w drodze wiadomości elektronicznej przesłanej przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany podczas rejestracji konta Użytkownika lub w innej formie przewidzianej w ramach funkcjonowania Platformy lub w Regulaminie.

6.      Zawierając umowę w ramach funkcjonalności Platformy, Użytkownik powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych, które Użytkownik udostępnia na Platformie względem Usługodawcy, w celu wykonywania Usług oraz realizacji umowy w ramach funkcjonalności Platformy. Zawierając umowę w ramach funkcjonalności Platformy Użytkownik potwierdza, że zna, jest świadomy i akceptuje zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych określone w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część wszystkich umów w ramach funkcjonalności Platformy.

7.      Zasady publikacji poszczególnych Treści na Platformie zostały szczegółowo uregulowane w Rozdziałach VII – IX Regulaminu.

8.      Zmiana, uzupełnienie lub rozwiązanie umowy w ramach funkcjonalności Platformy następuje w takiej formie, w jakiej umowa ta została zawarta i tylko w przypadku, gdy Regulamin lub funkcjonalności Platformy przewidują taką możliwość.

9.      W związku z publikacją Treści na Platformie, Użytkownik potwierdza, że dana Treść spełnia wszystkie wymagania określone w Rozdziale IV i V Regulaminu, jak również, że Użytkownik:

a)      jest uprawniony do publikacji Treści dodawanych przez niego na Platformie, a także że publikowane przez niego Treści są rzetelne, aktualne oraz prawdziwe;

b)     publikacja Treści na Platformie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich;

c)      posiada wszelkie niezbędne do publikacji Treści na Platformie pozwolenia i zgody, w szczególności związane z przetwarzaniem danych osobowych.

10.   Użytkownik oświadcza ponadto, że w przypadku kierowania jakichkolwiek roszczeń związanych z publikacją Treści na Platformie wobec Usługodawcy, Użytkownik zobowiązuje się do obrony Usługodawcy przed takimi roszczeniami oraz zwróci Usługodawcy wszelkie koszty i wydatki z tym związane.

VII.    Giełda Okazji

1.      Publikacja Okazji w ramach Giełdy Okazji:

a)      Aby opublikować Okazję dotyczącą nieruchomości w ramach Giełdy Okazji Użytkownik powinien wypełnić wszystkie wymagane pola formularza dotyczącego dodawania Okazji.

b)     Użytkownik samodzielnie decyduje o treści Okazji, w tym według własnego uznania dodaje najważniejsze kryteria i informacje dotyczące Okazji, w tym parametry, które zostały wskazane w formularzu okazji jako wymagane. Sposób oraz ilość i szczegółowość podanych informacji będą miały wpływ na ewentualne zainteresowanie innych Użytkowników.

c)      Okazja opublikowana będzie na Platformie przez czas nieoznaczony. Użytkownik będący autorem Okazji może ją usunąć w dowolnej chwili.

d)     Z chwilą publikacji Okazji – jej treść zostaje automatycznie przesłana do współpracujących z Usługodawcą podmiotów trzecich, w szczególności agencji nieruchomości, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.

2.      Odpowiadanie na Okazję w ramach Giełdy Okazji:

a)      Każdy Użytkownik, który jest zainteresowany Okazją dostępną na Giełdzie Okazji może skontaktować się z Użytkownikiem będącym autorem Okazji za pomocą stosownej opcji kontaktu, do której odnośnik znajduje się pod każdą Okazją.

b)     W celu skontaktowania się z Użytkownikiem będącym autorem Okazji zainteresowany Użytkownik powinien wybrać opcję kontaktu z autorem Okazji i wysłać wiadomość za pomocą systemu wymiany wiadomości prywatnych dostępnego na Platformie.

c)      Skontaktowanie się przez zainteresowanego Użytkownika z autorem Okazji jest równoznaczne z udzieleniem przez takiego Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie realizacji zapytania i udzielenia stosownej odpowiedzi przez Użytkownika będącego autorem Okazji.

d)     Usługodawca nie ma wglądu w treść w wewnętrzną korespondencję pomiędzy Użytkownikami Platformy wysyłaną za pośrednictwem stosownych formularzy kontaktowych. Tym samym, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść takich wiadomości (w tym za przekazane w ten sposób informacje nieprawdziwe, nieaktualne, dane osobowe oraz inne wrażliwe informacje), jak również przesyłane tą drogą niezamówione informacje handlowe, reklamowe lub marketingowe, a także inne, niezgodne z niniejszym Regulaminem.

3.      Użytkownik publikujący Okazję oraz Użytkownik odpowiadający na Okazję dostępną w ramach Giełdy Okazji zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu, w tym przede wszystkim zasad publikacji Treści zgodnie z Rozdziałem VI Regulaminu.

 

VIII.   System ocen i opinii

1.      W ramach funkcjonalności Platformy Użytkownikom został udostępniony system ocen i opinii, który umożliwia Użytkownikowi:

a)      pozostawienie oceny i opinii na temat drugiego Użytkownika w zakresie nawiązywanego z nim za pośrednictwem Platformy kontaktu w ramach korzystania z Giełdy Okazji;

b)     pozostawienie oceny i opinii na temat nabytej Recenzji opublikowanej na Platformie.

2.      Użytkownik, aby dodać ocenę oraz opinię, o której mowa w ust. 1 powyżej powinien wypełnić wszystkie obowiązkowe pola stosownego formularza dodawania oceny i opinii. Platforma umożliwia Użytkownikom wystawienie zarówno oceny i opinii, jak również samej oceny lub samej opinii.

3.      Użytkownik przed dodaniem opinii tekstowej zobowiązuje się do tego, że jej treść nie narusza postanowień Regulaminu, jak również obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich, jak również nie zawiera żadnych danych osobowych, treści handlowych, marketingowych (w tym linków i odnośników do prywatnych stron internetowych), jak również innych wulgarnych, rasistowskich lub takie, które mogą zostać uznane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe czy naruszających dobre obyczaje. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść publikowanych przez niego na Platformie opinii.

4.      Usługodawca ma prawo do oceny i moderacji opinii przed jej opublikowaniem, co oznacza, że Usługodawca ma prawo zablokowania publikacji danej opinii lub jej późniejszego usunięcia w przypadku, w którym po jej publikacji stwierdzi, że ta narusza postanowienia Regulaminu.

5.      Ocena to średnia wyliczona na podstawie indywidualnych ocen Użytkowników przyznawanych od jednej do pięciu gwiazdek zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i ukazana także jako średnia liczbowa. Oceny mają jednakową wagę przy wyliczaniu średniej. Średnia nie uwzględnia ocen wraz z opiniami, co do których odmówiono publikacji zgodnie z powyższymi zasadami.

6.      Na profilu Użytkownika oceny widoczne są zarówno w formie graficznej (poprzez ukazanie średniej ilości gwiazdek) oraz liczbowej (średnia odpowiadająca gwiazdkom, tj. 1 do 5).

 

IX.      System recenzowania na Platformie

1.      W ramach Platformy Użytkownicy mają możliwość skorzystania z systemu recenzowania w ramach Programu Sprzedaży Premiowej, tj.:

a)      dodawania Recenzji dotyczących nieruchomości będących przedmiotem Ogłoszeń, po uprzedniej fizycznej i osobistej wizycie w nieruchomości będącej przedmiotem Recenzji;

b)     dodawania Recenzji nieruchomości, które nie są przedmiotem Ogłoszeń (dotyczy sytuacji, w której dana nieruchomość nie została ujawniona w ramach jakiekolwiek Ogłoszenia i nie jest powszechnie dostępna w sieci internet), po uprzedniej fizycznej i osobistej wizycie w nieruchomości będącej przedmiotem Recenzji;

c)      zlecania przygotowania Recenzji konkretnych nieruchomości, które są przedmiotem Ogłoszeń lub nieruchomości, które nie są przedmiotem Ogłoszeń;

d)     gromadzenia Punktów w ramach korzystania z Programu Sprzedaży Premiowej zorganizowanego przez Usługodawcę zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu Sprzedaży Premiowej.

2.      Recenzje dodawane samodzielnie przez Użytkowników na Platformie mogą mieć status:

a)      Prywatny – dostępne są wyłącznie dla Użytkownika, który przygotował daną Recenzję, tj. nie są dostępne dla Użytkowników Platformy i opcja ich pobrania jest wyłączona. Recenzja, która ma status prywatny – nie bierze udziału w Programie Sprzedaży Premiowej, jednak może być współdzielona w ramach funkcjonalności konta Enterprise;

b)     Publiczny – dostępne są dla wszystkich Użytkowników Platformy i mogą zostać pobrane w ramach funkcjonowania Platformy na zasadach określonych w Regulaminie Programu Sprzedaży Premiowej. Recenzja, która ma status publiczny – bierze udział w Programie Sprzedaży Premiowej.

3.      Dodawanie Recenzji:

a)      Aby dodać Recenzję Użytkownik powinien fizycznie odwiedzić nieruchomość będącą przedmiotem Recenzji, uzyskać wszystkie istotne informacji dotyczące nieruchomości (w tym uzyskać materiały audio-wizualne dotyczące nieruchomości), a następnie wypełnić stosowny formularz dostępny na Platformie, tj. uzupełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza Recenzji oraz wybrać rodzaj Recenzji, tj. Prywatna lub Publiczna.

b)     Użytkownik wraz z dodaniem Recenzji, oświadcza i zobowiązuje się do tego, że fizycznie odwiedził nieruchomość będącą przedmiotem Recenzji i dokonał jej osobistego sprawdzenia,  treść Recenzji jest zgodna z Regulaminem, a w szczególności nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich, jak również nie zawiera żadnych danych osobowych, treści handlowych, marketingowych (w tym linków i odnośników do prywatnych stron internetowych), jak również innych wulgarnych, rasistowskich lub takie, które mogą zostać uznane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe czy naruszających dobre obyczaje. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści publikowane przez niego na Platformie.

c)      Usługodawca ma prawo do sprawdzenia dodanej Recenzji, co oznacza, że Usługodawca ma prawo zablokowania publikacji danej Recenzji lub jej późniejszego usunięcia w przypadku, w którym po jej publikacji stwierdzi, że ta narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązującego prawa.

d)     Po dodaniu Recenzji na Platformie i ustawieniu jej statusu na Publiczny staje się ona widoczna dla wszystkich Użytkowników, którzy za pośrednictwem stosownego formularza mogą pobrać taką Recenzję. Za każdą pobraną przez innego Użytkownika Recenzję, Użytkownik będący jej autorem otrzymuje liczbę Punktów określoną w Regulaminie Programu Sprzedaży Premiowej

e)     Wystawione przez danego Użytkownika Recenzje są widoczne na dedykowanej podstronie, dostępnej na koncie Użytkownika.

W przypadku, w którym Użytkownik jest agentem nieruchomości lub właścicielem recenzowanej nieruchomości – zobowiązany jest on do wyraźnego i jednoznacznego wskazania tego faktu w treści dodawanej Recenzji.

4.      Pobieranie Recenzji opublikowanych na Platformie:

a)      Każdy Użytkownik może pobrać dowolną Recenzję dostępną na Platformie. Koszty pobrania Recenzji opublikowanych na Platformie zostały określone w Cenniku oraz Regulaminie Programu Sprzedaży Premiowej i mogą zostać pokryte zarówno Punktami, jak również w formie pieniężnej za pomocą środków płatności określonych w Regulaminie oraz w Regulaminie Programu Sprzedaży Premiowej.

b)     Aby pobrać Recenzję opublikowaną na Platformie zainteresowany Użytkownik powinien wypełnić stosowny formularz, tj. uzupełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza oraz uiścić koszt pobrania Recenzji zgodnie z cennikiem określonym w Regulaminie Programu Sprzedaży Premiowej.

c)      Po skutecznym wypełnieniu formularza pobrania Recenzji (przez co rozumie się poprawnie wypełniony i wysłany formularz oraz uiszczenie kosztu pobrania Recenzji) zainteresowany Użytkownik nabywa nieograniczony czasowo dostęp do nabytej przez siebie Recenzji.

d)     Potwierdzeniem skutecznego pobrania Recenzji jest wiadomość, o której mowa w Rozdziale VI ust. 4 Regulaminu.

5.      Recenzje przygotowywane na zlecenie:

a)      mają charakter wyłączny (tzw. Recenzja na wyłączność) dla Użytkownika, który zleca przygotowanie Recenzji przez okres wyłączności wybrany przez zainteresowanego Użytkownika w formularzu zlecenia przygotowania Recenzji;

b)     mają charakter osobisty, co oznacza, że Użytkownik przyjmujący zlecenie przygotowania Recenzji zobowiązany jest do fizycznego stawiennictwa w nieruchomości będącej przedmiotem Recenzji oraz zgromadzenia stosownych informacji i materiałów audiowizualnych;

c)      po upływie okresu wyłączności Recenzje stają się publiczne dla wszystkich Użytkowników Platformy, którzy mogą je pobrać na zasadach określonych w ust. 4 powyżej.

6.      Zlecanie przygotowania Recenzji:

a)      W celu zlecenia przygotowania Recenzji, zainteresowany Użytkownik powinien wypełnić stosowny formularz, tj. uzupełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza zlecenia przygotowania Recenzji, wybrać okres wyłączności Recenzji, która ma zostać przygotowana w ramach zlecenia oraz potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu i Polityką Prywatności. Po wypełnieniu formularza Użytkownikowi zostanie wskazana cena, jaką zobowiązany jest uiścić w związku z udostępnieniem zlecenia przygotowania Recenzji.

b)     Zlecenie przygotowania Recenzji możliwe jest po uiszczeniu przez Użytkownika, który zleca przygotowanie Recenzji stosownej opłaty, która może zostać uiszczona poprzez przeznaczenie w tym celu odpowiedniej liczby Punktów lub poprzez dokonanie stosownej płatności zgodnie z Cennikiem. Liczba punktów lub kwota za dane zlecenie przygotowania Recenzji została określona w Cenniku i zależy od wybranych przez Użytkownika parametrów, w szczególności rodzaju nieruchomości oraz okresu wyłączności Recenzji, tj. czasu w jakim przygotowana na zlecenie Recenzja będzie dostępna wyłącznie zlecającemu Użytkownikowi.

c)      Zlecenie przygotowania Recenzji zostanie opublikowane na Platformie po upływie 14 dni od dnia skutecznego wypełnienia formularza, chyba że Użytkownik złoży stosowne oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 4 Regulaminu.

d)     Użytkownik wraz z publikacją zlecenia na Recenzję zobowiązuje się do tego, że jego treść jest zgodna z Regulaminem, a w szczególności nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich, jak również nie zawiera żadnych danych osobowych, treści handlowych, marketingowych (w tym linków i odnośników do prywatnych stron internetowych), jak również innych wulgarnych, rasistowskich lub takie, które mogą zostać uznane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe czy naruszających dobre obyczaje. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści publikowane przez niego na Platformie.

e)     Usługodawca ma prawo sprawdzenia zlecenia Recenzji, co oznacza, że Usługodawca ma prawo zablokowania publikacji takiego zlecenia lub jego późniejszego usunięcia w przypadku, w którym już po publikacji stwierdzi, że zamówienie narusza postanowienia Regulaminu.

f)       Z momentem publikacji zlecenia Recenzji – otrzymuje ono status „Otwarte” oraz staje się widoczne dla wszystkich Użytkowników, którzy mogą na takie zamówienie odpowiedzieć i wyrazić chęć zrecenzowania danej nieruchomości. W zależności od wybranych przez Użytkownika zlecającego przygotowanie Recenzji parametrów, w zleceniu będzie także widoczna liczba Punktów, jakie Użytkownik przyjmujący zlecenie otrzyma w związku z przygotowaniem takiej Recenzji.

7.      Przyjęcie zlecenia przygotowania Recenzji jest dostępne wyłącznie dla Użytkowników, którzy:

a)      nie mają nałożonej blokady na dodawanie Recenzji;

b)     jako pierwsi zgłoszą się do opublikowanego na Platformie zlecenia przygotowania Recenzji.

Użytkownicy, którzy nie spełniają wymagań wskazanych w pkt a) i b) powyżej mają wyłączoną możliwość odpowiedzi na opublikowane na Platformie zlecenia przygotowania Recenzji.

Ponadto, Użytkownik może mieć aktywnych maksymalnie 10 przyjętych zleceń przygotowania Recenzji, co oznacza, że pomimo spełniania wszystkich wymagań określonych w niniejszym ustępie Użytkownik nie będzie mógł przyjąć kolejnego zlecenia przygotowania Recenzji, jeżeli w danej chwili ma aktywnych 10 takich zleceń.

8.      Przyjęcie zlecenia przygotowania Recenzji:

a)      Aby przyjąć zlecenie Recenzji opublikowane na Platformie zainteresowany Użytkownik powinien wybrać zlecenie, które posiada status Otwarte, a następnie jako pierwsza osoba po publikacji zlecenia Recenzji, wypełnić stosowny formularz, tj. uzupełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza, a następnie skutecznie go wysłać.

b)     Przygotowanie Recenzji będącej przedmiotem zlecenia Użytkownik zobowiązany jest wykonać najpóźniej w terminie 120 godzin od momentu przyjęcia zlecenia przygotowania Recenzji.

c)      Jeżeli z przyczyn losowych Użytkownik, który przyjął zlecenie przygotowania Recenzji nie jest w stanie dodać Recenzji w czasie, o którym mowa w lit. b) powyżej– Użytkownik może w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia zlecenia przygotowania Recenzji anulować przyjęte zlecenie Recenzji. W takiej sytuacji zlecenie Recenzji ponownie trafi na Platformę ze statusem Otwarte.

d)     Użytkownik, który przyjął zlecenie przygotowania Recenzji zobowiązany jest do skontaktowania się z Użytkownikiem będącym autorem zlecenia w terminie 24 godzin od momentu przyjęcia zlecenia przygotowania Recenzji w celu uzgodnienia szczegółów przygotowywanej Recenzji oraz terminów na jej przygotowanie, z zastrzeżeniem maksymalnego terminu, którym mowa w lit. b) powyżej.

e)     W przypadku:

·        braku anulowania przyjętego zlecenia przygotowania Recenzji w terminie, o którym mowa w lit. c) powyżej;

·        braku kontaktu z Użytkownikiem będącym autorem zlecenia w terminie, o którym mowa w lit. d) powyżej;

·        braku przygotowania Recenzji w maksymalnym terminie, o którym mowa w lit. b) powyżej;

konto Użytkownika przyjmującego zlecenie Recenzji pojawi się ostrzeżenie, a przy ponownym wystąpieniu jednej ze wspomnianiych powyżej sytuacji zablokowane na możliwość realizacji Recenzji w tym modelu.

f)       W przypadku nieprzygotowania Recenzji przez Użytkownika przyjmującego zlecenie w terminie wskazanym w pkt d) powyżej – konto takiego Użytkownika zostaje zablokowane na okres 14 dni.

g)      Po przygotowaniu Recenzji przez Użytkownika przyjmującego zlecenie, zobowiązany jest on dodać Recenzję poprzez wypełnienie stosownego formularza, który udostępniony będzie wyłącznie Użytkownikowi przyjmującemu zlecenie. Tak dodana Recenzja będzie udostępniona Użytkownikowi zlecającemu przygotowanie Recenzji przez okres wyłączności wskazany w formularzu zlecenia przygotowania Recenzji. Za dodaną w ramach zlecenia Recenzję Użytkownik otrzyma taką liczbę Punktów, która była widoczna w treści zlecenia.

9.      Użytkownicy dodający Recenzje podczas ich tworzenia zobowiązani są do przestrzegania obwiązujących przepisów prawa, jak również zasad określonych w Regulaminie, w szczególności tych, które przeznaczone są dla publikowanych Treści. Ponadto, każda Recenzja powinna spełniać minimalne standardy dla tego typu treści, na co składa się:

a)      odpowiedni poziom wypowiedzi – czyli brak wulgaryzmów i innych obraźliwych określeń, jak również sformułowań wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, środki odurzające, narkotyki lub alkohol, obraźliwych wobec grup ludzi, zawierających zarzuty wobec innych osób, sugerujące ich potencjalną odpowiedzialność karną lub cywilną, zniesławiające lub oczerniające osoby publiczne lub prywatne;

b)     indywidualny charakter – co oznacza, że Recenzje muszą być wytworem własnej inwencji twórczej Użytkowników powstałej w wyniku fizycznej i osobistej wizyty w nieruchomości będącej przedmiotem Recenzji i zebraniem stosownych informacji i materiałów audiowizualnych, jak również w żadnym wypadku nie mogą naruszać praw autorskich oraz praw własności przemysłowej innych podmiotów;

c)      kompletność i poprawność – co oznacza, że Recenzje muszą odnosić się do konkretnej, recenzowanej nieruchomości i jej wszystkich istotnych cech technicznych i wizualnych, jak również innych wskazanych przez zamawiającego Użytkownika (w przypadku zamawianych Recenzji);

d)     prawdziwość – co oznacza, że Recenzja może dotyczyć wyłącznie nieruchomości, które Uczestnik faktycznie odwiedził osobiście i sprawdził.

10.   Do publikacji Recenzji, niezależnie od podstawy ich publikacji stosuje się w pełnym zakresie postanowienia Regulaminu dotyczące zasad publikacji Treści, w szczególności postanowienia Rozdziału V ust. 10 i 11 w zakresie licencji udzielanej przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy.

11.   Szczegółowe zasady przyznawania i wykorzystywania Punktów przez Użytkowników zostały określone w Regulaminie Programu Sprzedaży Premiowej. W przypadku kwestii dotyczących Recenzji oraz Punktów nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie będą mieć postanowienia Regulaminu Programu Sprzedaży Premiowej.

 

X.       Baza wiedzy

1.      W ramach Platformy Usługodawca udostępnia tzw. bazę wiedzy („Baza Wiedzy”), w ramach której Usługodawca publikować tam będzie informacje, materiały o charakterze wskazówek, porad, materiałów naukowych oraz różnych artykułów branżowych, które dzielić się będą na:

a)      treści ogólnodostępne – dostępne dla wszystkich Gości i Użytkowników;

b)     treści premium – dostępne dla Użytkowników z kontem Premium lub Enterprise.

2.      Treści dostępne w Bazie Wiedzy mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią instrukcji do podejmowania konkretnych działań przez osoby korzystające z tych treści, w tym Użytkowników i Gości.

3.      Usługodawca oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie do treści, informacji, materiałów itp. publikowanych w ramach Bazy Wiedzy. Tym samym, wszelkie treści dostępne w Bazie Wiedzy objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, co oznacza, że zabrania się m.in. kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania opublikowanych przez Usługodawcę w ramach Bazy Wiedzy treści (w jakiejkolwiek formie oraz w jakiejkolwiek części), a także umieszczania takich treści lub ich części na jakimkolwiek serwisie internetowym lub serwerze, pod groźbą sankcji prawnych.

4.      W przypadku zamieszczanych w Bazie Wiedzy Treści, Użytkownik:

a)      oświadcza, że jest świadomy, że informacje i materiały tam opublikowane mają charakter informacyjny, nie są wiążące, jak również nie zawierają żądnych wytycznych lub instrukcji do podejmowania jakichkolwiek działań związanych z takimi treściami;

b)     nie ma obowiązku stosować się do takich informacji i materiałów;

c)      w przypadku zastosowania się do treści takich informacji i materiałów Gość i Użytkownik czynią to na własną odpowiedzialność, a Usługodawca nie odpowiada za skutek działania Użytkownika w związku z zastosowaniem się do takich treści i materiałów.

XI.      Odpowiedzialność Usługodawcy

1.      Usługodawca oświadcza, że:

1)     Na Platformie znajdują się wyłącznie informacje i materiały (w tym streszczenia Ogłoszeń z odnośnikami do ich pełnych treści) o charakterze ogólnym i informacyjnym, a działanie i funkcjonowanie Platformy nie ma na celu pośrednictwa w świadczeniu jakichkolwiek usług doradztwa profesjonalnego. W związku z tym, przed podjęciem czynności mających wpływ na sytuację finansową lub działalność gospodarczą Gościa i Użytkownika należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą w tym zakresie. Tym samum Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za tego typu informacje i materiały, jak również nie może zapewnić całkowitego bezpieczeństwa transakcji lub komunikacji, prowadzonych za pomocą Platformy.

2)     Platforma nie zapewnia i nie gwarantuje jakiegokolwiek rodzaju rękojmi (w tym dorozumianej w jakikolwiek sposób), w tym gwarancji przydatności dostępnych na Platformie informacji i materiałów handlowych lub ich przydatności do określonego celu, w tym w szczególności nienaruszenia praw autorskich lub rzetelności informacji.

3)     Pomimo podejmowania przez Usługodawcy największych starań, zmian i działań w zakresie zapewnienia aktualności i stabilności Platformy, mogą pojawić się niezamierzone przez Usługodawcę błędy, które Gość i Użytkownik, po ich wykryciu, proszeni są zgłaszać Usługodawcy za pośrednictwem specjalnych formularzy przeznaczonych do tego celu.

2.      Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Platformy, w tym skorzystanie z pełnych treści Ogłoszeń, odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Gościa i Użytkownika. Tym samym, Gość i Użytkownik przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność za szkody związane lub wynikające z korzystania lub wykorzystania Platformy w dowolnym celu, zarówno te bezpośrednie jak i pośrednie, uboczne, następcze, moralne, lub jakiekolwiek inne szkody z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej, z tytułu zaniedbań, w tym m.in. za utratę danych, okazji inwestycyjnych lub usług.

3.      Usługodawca zastrzega, że nie weryfikuje czy przedmiot danej Treści, w szczególności Recenzji oraz Ogłoszeń istnieje, czy jego stan jest zgodny ze stanem uwidocznionym w opublikowanej Treści, jak również nie sprawdza danych personalnych i rejestrowych Użytkowników. W tym wypadku, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe lub nieaktualne tego typu informacje.

4.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść lub aktualność publikowanych na Platformie Treści, w szczególności Recenzji, jak również za treść Ogłoszeń, linki zamieszczone na Platformie przez innych Gości i Użytkowników, szczególnie jeśli prowadzą do witryn, zasobów lub narzędzi utrzymywanych przez osoby trzecie. Przede wszystkim Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkowników w ramach publikowanych Treści nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych informacji i danych (w tym, danych kontaktowych niezgodnych z rzeczywistością lub danych kontaktowych innych osób bez ich wiedzy), a także za ich merytoryczną treść i rzetelność, a także za zgodność Treści z postanowieniami Regulaminu lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

5.      Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sytuacje związane z naruszeniem praw autorskich i innych praw Użytkowników, Gości oraz osób trzecich związanych z Treściami publikowanymi na Platformie oraz treściami Ogłoszeń. W szczególności Usługodawca nie jest w żadnym stopniu odpowiedzialny za nieautoryzowane publikowanie Treści, w szczególności Recenzji, ocen i opinii, ich części lub elementów przez podmioty trzecie na innych stronach internetowych lub w innych mediach, jak również za ich wykorzystywanie przez podmioty trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się przez podmioty trzecie pod Użytkowników.

6.      Usługodawca informuje, że korzystanie z Platformy oraz z oferowanych przez niego Usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności z możliwością:

a)      otrzymania przez Użytkowników niezamówionej informacji handlowej,

b)     obecności zainstalowania na Urządzeniu niechcianego oprogramowania typu malware lub typu spyware,

c)      narażenia na cracking lub phishing.

Usługodawca deklaruje, że po jego stronie zostały podjęte wszelkie możliwe czynności mające na celu zminimalizowanie tychże zagrożeń, jednak nie zapewnia żadnych gwarancji bezpieczeństwa, bezbłędności, braku wirusów lub złośliwych kodów.

7.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a)      jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania przez Gości i Użytkowników z Usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem;

b)     Treści zamieszczone na Platformie przez innych Użytkowników;

c)      Treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż Platforma, niebędących własnością Usługodawcy, do których hiperłącza pojawiają się na stronach Platformy, w szczególności za treści Ogłoszeń;

d)     za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań będące następstwem wadliwych Urządzeń lub oprogramowania zainstalowanego na Urządzeniach.

8.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Platformy, w szczególności spowodowane korzystaniem przez Użytkownika lub innych Użytkowników z Platformy niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

9.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jakiekolwiek umowy, o której mowa w Regulaminie lub za jakiekolwiek problemy w korzystaniu z Platformy oraz jej funkcjonalności, jeżeli nastąpiły one na skutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, jak też wskutek zdarzeń losowych i działania siły wyższej.

10.   Usługodawca nie odpowiada za efekty korzystania przez Użytkowników z oferowanych przez Usługodawcę możliwości Platformy, co oznacza w szczególności, że Usługodawca nie gwarantuje osiągnięcia efektów w postaci zwiększenia przychodów Gościa i Użytkownika, a utworzenie przez Użytkownika konta na Platformie oraz publikacja w ramach Platformy Treści, nie stanowi gwarancji osiągnięcia jakiegokolwiek zysku, współpracy, określonego poziomu obrotu ze sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, w tym innych, jakichkolwiek korzyści związanych z działalnością Platformy. W żadnym przypadku odpowiedzialność Usługodawcy nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści przez Użytkowników.

11.   Postanowienia niniejszego Rozdziału obowiązują w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie, jak również obejmują każdy typ istniejącej odpowiedzialności m.in. odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej oraz każdej innej przewidzianej przez obowiązujące prawo.

 

XII.    Odpowiedzialność Użytkownika

1.      Użytkownik ponosi odpowiedzialność w pełnym zakresie w przypadku naruszenia Regulaminu oraz naruszenia, niewykonania lub nienależytego wykonania umów zawartych na podstawie Regulaminu.

2.      W sytuacji, w której realizacja jakiejkolwiek umowy zawartej na podstawie Regulaminu wymaga od Użytkownika samodzielnego udostępnienia na Platformie lub przekazania Usługodawcy celem publikacji jakichkolwiek utworów, Użytkownik oświadcza, że w zakresie wynikającym z Regulaminu:

a)      posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne lub odpowiednie licencje do takich Utworów lub jest uprawniony do wykorzystania takich Utworów w ramach innego stosunku prawnego, w tym jest uprawniony do udzielenia licencji, o której mowa w Rozdziale V ust. 10 i 12 Regulaminu;

b)     wykorzystywane przez niego Utwory nie naruszają jakichkolwiek autorskich praw osobistych osób trzecich, w tym nie naruszają jakichkolwiek praw własności przemysłowej, w szczególności praw ochronnych na znaki towarowe (niezależnie od zasięgu terytorialnego) przysługujących podmiotom trzecim;

c)      posiada zgodę lub innego rodzaju zezwolenie na ewentualne rozpowszechnienie wizerunku osób trzecich (o ile taka sytuacja ma miejsce), który jest widoczny na publikowanych Utworach;

d)     wykorzystanie Utworów na Platformie nie stanowi jakiekolwiek czynu nieuczciwej konkurencji;

e)     wykorzystanie Utworów na Platformie nie narusza przepisów obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów ani uzasadnionych interesów osób trzecich.

3.      Użytkownik publikujący jakiekolwiek Treści na Platformie zobowiązuje się, że nie naruszają one obowiązujących przepisów prawa, jak również nie zawierają żadnych danych osobowych, treści handlowych, marketingowych (w tym linków i odnośników do prywatnych stron internetowych), jak również innych treści o charakterze wulgarnym, rasistowskim lub takich, które mogą zostać uznane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe czy naruszających dobre obyczaje.

4.      W sytuacji, w której w związku z publikowanymi na Platformie przez Użytkownika Treściami, w tym podczas realizacji obowiązków wynikających z umów zawartych na podstawie Regulaminu, na skutek naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa – zostanie wszczęte przeciwko lub wobec Usługodawcy jakiekolwiek postępowanie karne, cywilne, administracyjne lub egzekucyjne, a także w przypadku zgłoszenia względem Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń – Użytkownik niniejszym zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich kroków niezbędnych m.in. do oddalenia zarzutów, cofnięcia roszczeń oraz umorzenia stosownych postępowań w stosunku do Usługodawcy. Ponadto, jeżeli Usługodawca w związku z sytuacjami, o których mowa w niniejszym ustępie poniósł jakiekolwiek szkody i wydatki, Użytkownik zobowiązuje się wobec Usługodawcy naprawić taką szkodę oraz zwrócić poniesione wydatki w tym zakresie, co obejmuje także wszelkie koszty pomocy prawnej jakie poniósł Usługodawca w tym zakresie.

 

XIII.  Płatności i zasady działania Programu Sprzedaży Premiowej

1.      Szczegółowe zasady działania Programu Sprzedaży Premiowej, w tym zasady przyznawania Punktów w ramach funkcjonalności Platformy zostały uregulowane w Regulaminie Programu Sprzedaży Premiowej, który stanowi integralną część Regulaminu i znajduje zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie.

2.      Ceny (wysokość opłat) świadczonych przez Usługodawcę Usług Płatnych w ramach Platformy oraz zasady ustalania cen Usług Płatnych określane są przez Usługodawcę w Cenniku, który stanowi integralną część Regulaminu.

3.      Usługodawca zastrzega, że ceny mogą podlegać okresowym zmianom, przy czym w stosunku do umów zawartych w ramach Regulaminu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami lub pomiędzy Użytkownikami wiążące są stawki wskazane w Cenniku i obowiązujące na dzień złożenia zamówienia na daną Usługę lub na dzień skorzystania z innej funkcjonalności Platformy.

4.      Po zatwierdzeniu zamówienia na Usługę Płatną Usługodawca udostępnia Użytkownikowi możliwość dokonania płatności przy wykorzystaniu jednej z dostępnych na Platformie metod płatności, zgodnie z informacjami podanymi w momencie składania zamówienia na Usługę Płatną. Użytkownik może w szczególności skorzystać z tzw. szybkich płatności, w tym m.in. płatności za pomocą dokonana karty kredytowej (płatniczej), e-przelewu, BLIKa lub przelewu z dowolnego banku, które udostępniane są na Platformie przez podmiot świadczący usługi pośrednika i operatora płatności, tj. Przelewy24.pl („Operator Płatności”).

5.      Usługodawca zastrzega, że możliwość uiszczenia stosownych opłat za Usługi Płatne w oparciu o Regulamin, Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej oraz Cennik jest możliwa wyłączne na stronie internetowej Platformy, co oznacza, że płatności mobilne bezpośrednio z Urządzeń są niedostępne. W przypadku chęci dokonania stosownej opłaty przez Użytkownika bezpośrednio na Urządzeniu – zostanie on przekierowany z aplikacji mobilnej bezpośrednio na stronę internetową Platformy celem dokonania stosownej płatności.

6.      Skorzystanie z którejkolwiek metody płatności dostępnej na Platformie, wymagać będzie nawiązania odrębnego stosunku prawnego z Operatorem Płatności udostępniającym daną usługę płatniczą i zaakceptowaniem regulaminu Operatora Płatności. Usługodawca nie jest stroną takiego stosunku prawnego i nie ma możliwości ingerowania w jego treść ani sposób realizacji. W razie zaistnienia jakichkolwiek problemów dotyczących płatności na Platformie Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Operatorem Płatności w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących płatności lub zgłoszenia reklamacji dotyczącej płatności. Wobec powyższego, Usługodawca nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za realizację płatności przez Operatora Płatności.

7.      Wyjątkowo oraz w granicach organizacyjnych i technicznych możliwości, Usługodawca może pomóc Użytkownikowi w wyjaśnieniu problemu dotyczącego płatności.

8.      Skorzystanie z wybranego sposobu płatności za pośrednictwem Operatora Płatności jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez tego Operatora Płatności danych osobowych dotyczących osoby dokonującej płatności, w celu potwierdzenia jej dokonania.

9.      Do każdej płatności zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z danymi podanymi przez
Użytkownika. Faktura zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od dokonania płatności.

10.   Zmiana prowizji w systemie udostępnianym przez Operatora Płatności w stosunku do Usługodawcy nie wymaga informowania o tym Użytkowników.

11.   Użytkownicy niniejszym upoważniają Usługodawcę do stosowania faktur w formie elektronicznej bez podpisu odbiorcy i doręczanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz funkcjonalności Platformy.

 

XIV.  Usunięcie konta na Platformie

1.      Każdy Użytkownik ma prawo oraz wypowiedzenia Umowy dotyczącej Platformy i usunięcia konta na Platformie, na zasadach określonych w Regulaminie. Usunięcie konta na Platformie nie jest równoznaczne z usunięciem historii transakcji (w tym historii księgowej) oraz historii publikacji Treści na Platformie, w szczególności Recenzji, Treści oraz historii, które Usługodawca może przechowywać przez okres właściwy dla przechowywanych konkretnego rodzaju informacji i danych, o których mowa w zdaniu poprzednim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.      Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę dotyczącą Platformy i żądać usunięcia jego konta z Platformy poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego na Platformie. Wypowiedzenie Umowy dotyczącej Platformy zlecenie usunięcia konta Użytkownika nie ma wpływu na zawarte przez niego wcześniej umowy na podstawie Regulaminu, które, jeżeli pozostają w mocy – Użytkownik zobowiązany jest zrealizować zgodnie z ich treścią oraz zgodnie z Regulaminem. W takiej sytuacji konto Użytkownika zostanie usunięte po zrealizowaniu wszystkich pozostających w mocy umów.

 

XV.    Reklamacje

1.      Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Platformy oraz świadczonych za jej pośrednictwem Usług w formie:

a)      elektronicznej za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej: kontakt@erevie.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://app.erevie.pl/kontakt.

2.      Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby działanie i funkcjonowanie Platformy oraz świadczone w ramach Platformy Usługi były jak najwyższej jakości. Niezależnie od powyższego, każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania Usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie Regulaminu.

3.      W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości technicznych dotyczących funkcjonowania Platformy, w tym problemów dotyczących udostępnionych w ramach Platformy Usług, narzędzi lub innych opcji dostępnych dla Użytkowników, Użytkownik w pierwszej kolejności powinien skontaktować się z Usługodawcą za pomocą formularza kontaktowego umożliwiającego zgłaszanie problemów po wybraniu stosownego tematu wiadomości, podając informacje niezbędne do identyfikacji  i ewentualnego rozwiązania danej usterki lub problemu.

4.      Reklamacja powinna zawierać co najmniej: oznaczenie Użytkownika, datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji (w tym ewentualnie numer ogłoszenia), adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i okoliczności uzasadniające reklamację.

5.      Jeżeli podane w reklamacji informacje lub szczegóły dotyczące problemu nie pozwalają na jej rzetelne rozpoznanie, Usługodawca wystosuje do Użytkownika prośbę o wyjaśnienie zaistniałych wątpliwości lub podanie dodatkowych danych i informacji, o ile będzie to konieczne dla rozpoznania danej reklamacji.

6.      Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w następujących terminach:

a)      w przypadku reklamacji otrzymanej od konsumenta – w terminie 14 dni od daty jej otrzymania;

b)     w pozostałych przypadkach – w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Usługodawca informuje o tym fakcie osobę składającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.

7.      O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik składający reklamację zostanie poinformowany tą samą drogą jaką składał reklamację.

8.      Odpowiedź Usługodawcy w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

 

XVI.  Postanowienia końcowe

1.      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

2.      Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminów, w tym Cennika, w sytuacjach, w których jest to uzasadnione zmianami o charakterze ekonomicznym, prawnym lub organizacyjnym dotyczących prowadzenia działalności gospodarczym przez Usługodawcę, a także zmianami w strukturze, funkcjonalności, treści oraz usunięciem lub dodaniem nowych Usług na Platformie, lub w przypadku ograniczenia lub rozszerzenia oferty Usługodawcy w ramach Platformy, przy czym w przypadku Cennika zmiana może zostać podyktowana zmianą poziomu inflacji w Rzeczpospolitej Polskiej lub w przypadku innej znacznej zmiany odnoszącej się do wartości pieniądza lub towarów i usług.

3.      O zmianach Regulaminu lub Cennika Usługodawca będzie informował Użytkowników z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez przesłanie na ich adres poczty elektronicznej, podany podczas rejestracji Konta, stosownej informacji o zmianie wraz z proponowaną treścią Regulaminu lub Cennika po planowanych zmianach. Okres ten nie ma zastosowania w przypadku, gdy zmiana wynika ze zmian w obowiązującym prawie lub nałożeniu na Usługodawcę nowych obowiązków prawnych lub regulacyjnych, co uniemożliwia dotrzymanie powyższego okresu powiadomienia.

4.      Zasady zmiany Regulaminu Sprzedaży Premiowej zostały uregulowane w Regulaminie Sprzedaży Premiowej.

5.      W przypadku braku akceptacji proponowanych zmian Regulaminu lub Cennika – Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Platformy. Ponadto, w przypadku braku akceptacji Użytkownik ma prawo żądać usunięcia swojego konta na Platformie. W takim przypadku, postanowienia Rozdziału XIV stosuje się analogicznie.

6.      Wszelkie spory powstałe pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą będą rozstrzygane w sposób polubowny, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla siedziby Usługodawcy.

7.      Użytkownik niniejszym oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, Cennikiem, Regulaminem Programu Sprzedaży Premiowej oraz załącznikami do Regulaminu i Polityką Prywatności.