Regulamin Sprzedaży Premiowej

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej

§ 1 Ogólne informacje

1.     Program Sprzedaży Premiowej organizowany jest przez Erevie sp. z o.o. (dalej: „Erevie”) z siedzibą w Kleosinie (16-001) przy ul. Długosza 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879034, nr NIP: 9662146210, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł.

2.     Program Sprzedaży Premiowej skierowany jest do klientów Erevie, którzy skorzystają z usług Erevie oraz zachęcą do skorzystania z usług Erevie inne osoby (nowych klientów).

3.     Użyte w Regulaminie wyrażenia przyjmują znaczenie nadane im przez umowę zawartą z Uczestnikiem w czasie trwania Programu, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

§ 2 Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a.     Platformie – platforma internetowa Erevie przeznaczona m.in. do recenzowania nieruchomości oraz wymiany ogłoszeń o charakterze okazyjnym lub okazji inwestycyjne dotyczących lub związanych z nieruchomościami dostępnej na stronie internetowej „app.erevie.pl” oraz w aplikacji mobilnej dostępnej na systemach Android i IOS;

b.     Uczestniku – oznacza to osobę fizyczną, będącą klientem Erevie, tj. korzystającą z dowolnej usługi Erevie, odpłatnie lub nieodpłatnie;

c.     Stronie Internetowej – oznacza to stronę internetową Platformy dostępną pod adresem: app.erevie.pl;

d.     Aplikacji – oznacza aplikację mobilną Platformy dostępną na systemach Android i IOS;

e.     Pracowniku – oznacza osobę fizyczną pozostającą w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z Erevie;

f.      Programie – Program Sprzedaży Premiowej opisany w niniejszym Regulaminie;

g.     Recenzji – oznacza to recenzję napisaną przez Uczestnika i zamieszczoną na Stronie Internetowej, w stosunku do której Uczestnik udzielił nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni niewyłącznej licencji na rzecz Erevie;

h.     Nowym Kliencie – oznacza to osobę, która wykupiła usługę Erevie polegającą na dostępie do Recenzji

i.       Ogłoszeniu – oznacza to komunikat skierowany do użytkowników dotyczący możliwości uzyskania dodatkowych nagród premiowych.

§ 3 Czas trwania programu

1.     Program trwa od dnia 1 grudnia 2023 r. do dnia zakończenia Programu. Zakończenie Programu następuje poprzez publikację na Stronie Internetowej i Aplikacji komunikatu o zakończeniu Programu co najmniej 30 dni przed dniem zakończenia Programu.

2.     Zakończenie Programu nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników w okresie trwania Programu.

§ 4 Uczestnictwo w Programie

1.     Programem zostaje objęty Uczestnik, który jest klientem Erevie jako nabywca dowolnej usługi świadczonej przez Erevie, odpłatnej lub nieodpłatnej oraz spełnił jeden z dodatkowych warunków:

a.     Dodał przynajmniej jedną Recenzję na Stronie Internetowej albo w Aplikacji; lub

b.     Posiada zarejestrowane konto na Platformie i zgłosił się do dodania Recenzji po Ogłoszeniu, o którym mowa w § 6;

c.     Skutecznie bezpośrednio polecił usługi Erevie innej osobie poprzez link polecający („polecenie bezpośrednie”).

2.     W Programie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Erevie.

3.     W Programie biorą udział wyłącznie Uczestnicy nieprowadzący działalności gospodarczej lub tworzący Recenzje oraz polecający usługi Erevie bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

4.     Uczestnicy dodający Recenzje zobowiązani są przestrzegać przy ich tworzeniu prawa i dobrych obyczajów. Recenzje muszą spełniać standardy tego typu formy literackiej. Standardy te obejmują w szczególności:

a.     odpowiedni poziom wypowiedzi – nieużywanie wulgaryzmów i innych rażących określeń, a także sformułowań wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, środki odurzające, narkotyki lub alkohol, obraźliwych wobec grup ludzi, zawierających zarzuty wobec innych osób, sugerujące ich potencjalną odpowiedzialność karną lub cywilną, zniesławiające lub oczerniające osoby publiczne lub prywatne;

b.     autorski charakter – tj. Recenzje muszą być wytworem własnym Użytkowników, w żaden sposób nienaruszającym praw autorskich innych osób,

c.     poprawność merytoryczna – odnoszenie się do konkretnego, recenzowanego obiektu i jego wszystkich istotnych cech,

d.     prawdziwość – dodawana Recenzja może dotyczyć wyłącznie obiektów, które Uczestnik faktycznie wizytował osobiście,

e.     kompletność – Recenzja musi zawierać informacje na temat wszystkich, wskazanych w odrębnym regulaminie Recenzji lub formularzu na Platformie kwestii związanych z obiektem, a także wszelkie inne istotne informacje na temat obiektu.

 

5.     Recenzje niespełniające standardów nie będą brane pod uwagę na potrzeby ustalania prawa do Nagrody Premiowej lub Dodatkowej Nagrody Premiowej. W przypadku przyznania Nagrody Premiowej lub Dodatkowej Nagrody Premiowej w związku z dodaniem Recenzji, jeśli fakt niespełniania przez tę Recenzję standardów ujawnił się już po przyznaniu nagrody (w szczególności w przypadku zgłoszenia otrzymanego od osoby trzeciej) – nagrodę taką uważa się za nienależną. Erevie zastrzega sobie możliwość jej cofnięcie lub żądania jej zwrotu.

6.     Uczestnik, dodając Recenzję udziela Erevie nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni niewyłącznej licencji do wykorzystania treści Recenzji na następujących polach eksploatacji:

·       publikacji (publicznego udostępnienia) na stronach internetowych Erevie,

·       udostępnienia niepublicznego na stronach internetowych Erevie wybranym użytkownikom (odpłatnie lub nieodpłatnie),

·       publikacji lub niepublicznego udostępnienia w ramach Aplikacji, w tym w szczególności: aplikacji mobilnych powiązanych z Platformą,

·       publikacji w materiałach prasowych,

·       publikacji na oficjalnych profilach Erevie w serwisach społecznościowych takich jak: Facebook, Snapchat, TikTok, Instagram Twitter, YouTube, Linkedin),

·       publikacji na stronach internetowych, aplikacjach lub innych urządzeniach końcowych podmiotów współpracujących z Erevie.

7. Udzielona licencja upoważnia Erevie do korzystania z Recenzji w całości jak również w postaci fragmentów (w zakresie pól eksploatacji określonych powyżej). Udzielona licencja upoważnia Erevie do dowolnej modyfikacji Erevie (w szczególności dokonywania skrótów redakcyjnych, tłumaczeń i łączenia z innymi utworami). Udzielona licencja upoważnia Erevie do udzielania sublicencji na korzystanie z Recenzji w zakresie pól eksploatacji określonych powyżej.

§ 5 Zasady przyznawania punktów

1.     Punkty przyznawane są Uczestnikowi, który spełnił wszystkie warunki określone w §4 powyżej, jeśli polecenie bezpośrednie usług Erevie lub Recenzja dodana przez tego Uczestnika skutecznie zachęciła do skorzystania z usług Erevie Nowego Klienta („Przyciągnięcie Nowego Klienta”).

2.     Za Przyciągnięcie Nowego Klienta uważa się każdą sytuację, gdy Nowy Klient skorzystał z usługi Erevie polegającej na udostępnieniu Recenzji dodanej na Platformie przez Uczestnika („pobranie recenzji”) lub zakupił dostęp do konta Premium.

3.     Jedna Recenzja może być przedmiotem pobrania wielokrotnie.

4.     Za każde pobranie poprzez uprzedni zakup Recenzji dodanej przez danego Uczestnika, Uczestnikowi temu przyznane zostanie:

a)    20 punktów – w przypadku recenzji mieszkania;

b)    30 punktów – w przypadku recenzji domu;

c)    33 punkty – w przypadku recenzji działki;

d)    55 punktów – w przypadku recenzji lokalu użytkowego albo hali lub magazynu;

przy czym wskazane powyżej punkty zostaną przyznane Uczestnikowi niezależnie od tego zakup Recenzji został dokonany w formie pienieżnej, czy też za zgromadzone punkty.

5.     Za polecenie bezpośrednie usług Erevie przyznawana będzie następująca liczba punktów:

a.     w przypadku pobrania przez Nowego Klienta Recenzji innej niż dodana przez Uczestnika:

§  mieszkania – 0,3 punktu

§  domu – 0,45 punktu

§  działki – 0,5 punktu

§  lokalu użytkowego – 0,65 punktu

§  hali lub magazynu – 0,65 punktu

b.     w przypadku zakupu przez Nowego Klienta konta Premium:

§  Premium 1 miesiąc – 5 punktów

§  Premium 3 miesiące – 11 punktów

§  Premium 12 miesięcy – 37 punktów

§  Enterprise 1 miesiąc – 15 punktów

§  Enterprise 3 miesiące – 30 punktów

§  Enterprise 12 miesięcy – 90 punktów.

6.     Punkty za polecenie bezpośrednie, o których mowa w pkt. 5 powyżej przyznawane są przez 12 miesięcy od dnia rejestracji Nowego Klienta za pośrednictwem linku polecającego.

§ 6 Zasady szczególne przyznawania punktów dla Uczestników

1.     Uczestnicy, którzy posiadają aktywne zarejestrowane konto na Platformie.

2.     Erevie w nieregularnych odstępach czasowych i bez uprzedzenia może opublikować o dowolnej porze w ciągu doby Ogłoszenie z informacją o możliwości uzyskania Punktów Dodatkowych przez osobę, która doda Recenzję dotyczącą wskazanego obiektu.

3.     Warunkiem kwalifikacji do otrzymania Punktów Dodatkowych jest:

a.     zgłoszenie się Uczestnika do dodania Recenzji jako pierwszej osoby po wystosowaniu Ogłoszenia;

b.     dodanie Recenzji wskazanego w Ogłoszeniu obiektu w czasie najpóźniej 120 godzin od zgłoszenia na zasadach określonych w Regulaminie Platformy Erevie, przy czym Recenzja powinna spełniać standardy tego typu formy literackiej;

4.     Przed przyznaniem Punktów Dodatkowych Erevie dokona weryfikacji wstępnej weryfikacji spełnienia warunków przyznania Punktów Dodatkowych, w tym spełnienia przez Recenzję standardów, o których mowa w § 4 pkt 4. § 4 pkt 5 stosuje się odpowiednio.

5.     Za pobranie Recenzji, za którą zostały przyznane Punkty Dodatkowe, począwszy od drugiego pobrania będą przyznawane także punkty na zasadach, o których mowa w § 5 pkt 4.

6.     Uczestnik, który zgłosił się jako pierwszy do dodania Recenzji, jednakże z przyczyn losowych nie jest w stanie dodać Recenzji w czasie 24 godzin od zgłoszenia jest zobowiązany do zawiadomienia Erevie o tym fakcie. W tym przypadku Uczestnikowi Punkty Dodatkowe nie przysługują. Uczestnik ten nie może ponownie zgłosić się do dodania Recenzji w przypadku ponowienia Ogłoszenia.

7.     Uczestnik, który zgłosił się jako pierwszy do dodania Recenzji, jednakże w terminie 24 godzin jej nie dodał i nie zgłosił przypadku losowego w trybie pkt 8, zostaje zdyskwalifikowany i otrzymuje upomnienie. Nie może on ponownie zgłosić się do dodania Recenzji w przypadku ponowienia Ogłoszenia.

8.     Erevie może czasowo ograniczyć możliwość zgłaszania się do dodania Recenzji Uczestników posiadających jedno lub dwa upomnienia, o których mowa w pkt 9, zaś w przypadku trzykrotnego upomnienia Uczestnika – traci on na stałe możliwość zgłaszania się do dodania Recenzji. Odrębne regulaminy mogą określać dodatkowe konsekwencje otrzymania upomnienia.

9.     Liczba Punktów Dodatkowych jest uzależniona od rodzaju Recenzji, której dotyczy Ogłoszenie:

 

 

Mieszkanie do 70 m2

Mieszkanie     powyżej 70 m2

Mieszkanie         powyżej 100 m2

Recenzja na wyłączność 7 dni

119 punktów

149 punktów

179 punktów

Recenzja na wyłączność 14 dni

149 punktów

179 punktów

209 punktów

Recenzja na wyłączność 30 dni

179 punktów

209 punktów

239 punktów

 

Dom do 120 m2

Dom powyżej 120 m2

Dom powyżej 250 m2

Recenzja na wyłączność 7 dni

179 punktów

221 punktów

263 punktów

Recenzja na wyłączność 14 dni

221 punktów

263 punktów

305 punktów

Recenzja na wyłączność 30 dni

263 punktów

305 punktów

347 punktów

 

Działka do 3000 m2

Działka             powyżej 3000 m2

Działka                powyżej 10.000 m2

Recenzja na wyłączność 7 dni

209 punktów

251 punktów

293 punktów

Recenzja na wyłączność 14 dni

251 punktów

293 punktów

335 punktów

Recenzja na wyłączność 30 dni

293 punktów

335 punktów

377 punktów

 

Hala / Magazyn do 500 m2

Hala / Magazyn powyżej 500 m2

Hala / Magazyn powyżej 1000 m2

Recenzja na wyłączność 7 dni

209 punktów

371 punktów

491 punktów

Recenzja na wyłączność 14 dni

263 punktów

425 punktów

545 punktów

Recenzja na wyłączność 30 dni

311 punktów

473 punktów

593 punktów

 

Lokal użytkowy        do 70 m2

Lokal użytkowy    powyżej 70 m2

Lokal użytkowy    powyżej 100 m2

 

Recenzja na wyłączność 7 dni

179 punktów

239 punktów

269 punktów

 

Recenzja na wyłączność 14 dni

233 punktów

293 punktów

323 punktów

 

Recenzja na wyłączność 30 dni

281 punktów

341 punktów

371 punkty

 

 

Lokal użytkowy powyżej 500 m2     

 

 

 

Recenzja na wyłączność 7 dni

329 punktów

 

 

 

Recenzja na wyłączność 14 dni

383 punktów

 

 

 

Recenzja na wyłączność 30 dni

431 punktów

 

 

 

§ 7 Zasady zamiany punktów na nagrody

1.     Wyboru Nagrody Premiowej Uczestnik może dokonać za pośrednictwem Strony Internetowe lub Aplikacji.

2.     Punkty mogą być wymienione na usługi Erevie według następującego klucza:

a.     Darmowe pobranie jednej Recenzji:

                                                    i.     Mieszkania – 26 punktów

                                                  ii.     Domu – 38 punktów

                                                 iii.     Działki – 43 punkty

                                                 iv.     Lokalu użytkowego – 55 punktów

                                                  v.     Hali lub magazynu – 55 punktów

b.     Darmowe Konto Premium:

                                                    i.     Personal 1 miesiąc – 84 punkty

                                                  ii.     Personal 3 miesiące – 186 punktów

                                                 iii.     Personal 12 miesięcy – 637 punktów

                                                 iv.     Enterprise 1 miesiąc – 254 punkty

                                                  v.     Enterprise 3 miesiące – 509 punktów

                                                 vi.     Enterprise 12 miesięcy – 1529 punktów.

c.     Darmowe opublikowanie Ogłoszenia w celu otrzymania Recenzji:

 

 

Mieszkanie do 70 m2

Mieszkanie     powyżej 70 m2

Mieszkanie         powyżej 100 m2

Recenzja na wyłączność 7 dni

169 punktów

212 punktów

254 punktów

Recenzja na wyłączność 14 dni

212 punktów

254 punktów

297 punktów

Recenzja na wyłączność 30 dni

254 punktów

297 punktów

339 punktów

 

Dom do 120 m2

Dom powyżej 120 m2

Dom powyżej 250 m2

Recenzja na wyłączność 7 dni

254 punktów

314 punktów

373 punktów

Recenzja na wyłączność 14 dni

314 punktów

373 punktów

433 punktów

Recenzja na wyłączność 30 dni

373 punktów

433 punktów

492 punktów

 

Działka do 3000 m2

Działka             powyżej 3000 m2

Działka                powyżej 10.000 m2

Recenzja na wyłączność 7 dni

297 punktów

356 punktów

416 punktów

Recenzja na wyłączność 14 dni

356 punktów

416 punktów

475 punktów

Recenzja na wyłączność 30 dni

416 punktów

475 punktów

535 punktów

 

Hala / Magazyn do 500 m2

Hala / Magazyn powyżej 500 m2

Hala / Magazyn powyżej 1000 m2

Recenzja na wyłączność 7 dni

297 punktów

526 punktów

696 punktów

Recenzja na wyłączność 14 dni

373 punktów

603 punktów

773 punktów

Recenzja na wyłączność 30 dni

441 punktów

671 punktów

841 punktów

 

Lokal użytkowy        do 70 m2

Lokal użytkowy    powyżej 70 m2

Lokal użytkowy    powyżej 100 m2

 

Recenzja na wyłączność 7 dni

254 punktów

339 punktów

382 punktów

 

Recenzja na wyłączność 14 dni

331 punktów

416 punktów

458 punktów

 

Recenzja na wyłączność 30 dni

399 punktów

484 punktów

526 punktów

 

 

Lokal użytkowy powyżej 500 m2     

 

 

 

Recenzja na wyłączność 7 dni

467 punktów

 

 

 

Recenzja na wyłączność 14 dni

543 punktów

 

 

 

Recenzja na wyłączność 30 dni

611 punktów

 

 

 

 

3.     Punkty mogą być wymienione na nagrodę pieniężną o wysokości w złotych równej liczbie punktów (tj. 1 punkt = 1 zł).

4.     Wymianie na nagrodę pieniężną podlegają wyłącznie punkty uzyskane najpóźniej do ostatniego dnia Okresu rozliczeniowego poprzedzającego Okres rozliczeniowy, w którym Uczestnik dokonuje wyboru Nagrody Premiowej.

5.     Uczestnik może wybrać Nagrodę Premiową w formie nagrody pieniężnej pod warunkiem, że na koniec poprzedniego Okresu rozliczeniowego zgromadził przynajmniej 100 punktów.

6.     Za Okres rozliczeniowy uznajemy rok kalendarzowy.

7.     Warunkiem skutecznego wyboru Nagrody Premiowej pieniężnej jest wskazanie przez Uczestnika prawidłowego rachunku bankowego do wypłaty nagrody.

8.     Uczestnik może wybrać Nagrodę Premiową pieniężną najpóźniej 15. dnia po zakończeniu poprzedniego Okresu rozliczeniowego.

9.     Przekazanie Nagrody Premiowej pieniężnej następuje na rachunek bankowy Uczestnika najpóźniej 25. dnia po zakończeniu poprzedniego Okresu rozliczeniowego.

10. Do opodatkowania Nagrody Premiowej odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy.

 

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1.     Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na Stronie Internetowej

2.     Biorąc udział w Programie Uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

3.     Erevie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i o zmianach tych poinformuje Uczestników 14 dni przed ich wprowadzeniem, na Stronie Internetowej. Zmiany nie będą miały skutku wobec zdarzeń zaistniałych przed ich wejściem w życie. Zmiany będą mogły być wprowadzone m.in. w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

a.     zmiany poziomu inflacji ogłoszonej przez GUS;

b.     zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych;

c.     zmiany cen usług, z których Erevie korzysta przy wykonywaniu poszczególnych czynności;

d.     zmiany przepisów prawa, zakresu lub formy świadczonych usług, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień umów zawartych pomiędzy Uczestnikami a Erevie.

e.     zmiany oferty produktowej;

4.     W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu Uczestnik powinien zakończyć działania związane z Programem.

5.     W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

6.     Uprawnienia wynikające z Programu łączą się z innymi Programami i Promocjami organizowanymi przez Erevie.

 

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna RODO

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Erevie sp. z o.o. z siedzibą w Kleosinie, ul. Długosza 8, 16-001 Kleosin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000879034, nr NIP: 9662146210, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł

2) Z administratorem danych osobowych można kontaktować się:

·       listownie na adres: Erevie sp. z o.o., ul. Długosza 8, 16-001 Kleosin

·       przez e-mail: biuro@erevie.pl

3) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:

·       związanych z realizacją zawartej z Panią/Panem umowy oraz związanych z realizacją Programu Sprzedaży Premiowej,

·       związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,

·       udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,

·       udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

·       niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

·       konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

·       niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

·       podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz

·       organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

·       czasu obowiązywania umowy,

·       przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas,

·       okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

9) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

·       dostępu do swoich danych osobowych,

·       żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

·       żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

·       żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

·       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,

·       przenoszenia swoich danych osobowych,

·       wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

11) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.