Cennik

Zobacz również regulamin „Promocji Wiosennej -40% na pakiety Enterprise i Premium”

CENNIK PLATFORMY EREVIE

I. Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca pobiera następujące opłaty za Usługi Płatne dostępne w ramach działania i funkcjonowania Platformy:
  • opłaty za konto Premium;
  • opłaty za konto Enterprise;
  • opłaty za zlecenie przygotowania Recenzji w ramach systemu Recenzji;
  • opłaty za pobranie Recenzji dostępnych na Platformie w ramach systemu Recenzji.
 2. Usługodawca zastrzega także, że aktywacja wszystkich Usług Płatnych dostępnych w ramach działania i funkcjonowania Platformy może zostać dokonana także za Punkty, które Użytkownik może zdobywać zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu Sprzedaży Premiowej dostępnym pod adresem: erevie.pl/sprzedaz-premiowa.
 3. Usługodawca zastrzega, że ceny mogą podlegać okresowym zmianom, przy czym w stosunku do umów zawartych w ramach Regulaminu Platformy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami lub pomiędzy Użytkownikami wiążące są stawki wskazane w Cenniku i obowiązujące na dzień złożenia zamówienia na daną Usługę lub na dzień skorzystania z innej funkcjonalności Platformy.
 4. Niezależnie od powyższego, Użytkownik będzie informowany na Platformie, w widoczny sposób, każdorazowo o aktualnej cenie wybieranych Usług odpłatnych zgodnie z Cennikiem. Wszystkie ceny podawane w Platformie są cenami brutto (tj. zawierają podatek od towarów i usług, tj. VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN).
 5. Możliwość uiszczenia stosownych opłat za Usługi Płatne w oparciu o Regulamin Platformy, Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej oraz Cennik jest możliwa wyłączne za pośrednictwem strony internetowej Platformy. Tym samym, płatności mobilne dokonywane bezpośrednio z urządzeń mobilnych są niedostępne.
 6. W przypadku chęci dokonania stosownej opłaty przez Użytkownika bezpośrednio na urządzeniu mobilnym – zostanie on przekierowany z aplikacji mobilnej bezpośrednio na stronę internetową Platformy celem dokonania stosownej płatności w oparciu o dostępne tam metody płatności oferowane przez Operatora Płatności zgodnie z Regulaminem Platformy.
 7. Płatność za wszystkie Usługi Płatne dokonywana jest z góry. Aktywacja Usług Płatnych nastąpi nie wcześniej niż po zaksięgowaniu płatności za taką Usługę w pełnej wysokości na rachunku Usługodawcy lub zgodnie z zasadami obowiązującymi u Operatora Płatności.
 8. Usługodawca może pobierać opłaty za inne Usługi Płatne świadczone w ramach Platformy. Wysokość tych opłat określona będzie każdorazowo w uregulowana w Cenniku.
 1.  

II. Opłaty za konta dostępne na Platformie

 1. Wysokość opłat za konto Premium uzależniona jest od okresu ważności i wynosi:
  • Konto Premium ważne 1 miesiąc – 99,00 zł;
  • Konto Premium ważne 3 miesiące – 219,00 zł;
  • Konto Premium ważne 12 miesięcy – 749,00 zł.

      2. Wysokość opłat za konto Enterprise uzależniona jest od okresu ważności i wynosi:

  • Konto Enterprise ważne 1 miesiąc – 299,00 zł;
  • Konto Enterprise ważne 3 miesiące – 599,00 zł;
  • Konto Enterprise ważne 12 miesięcy – 1799,00 zł.

III. Opłaty związane z systemem Recenzji na Platformie

 1. Koszt zlecenia przygotowania Recenzji w ramach systemu Recenzji wynosi:

Recenzje na zlecenie

Mieszkanie

   Dom

Działka

  Lokal użytkowy

Hala/Magazyn

Stawka wyjściowa

199 zł

    299 zł

349 zł   

299 zł

349 zł

Dodatek za wyłączność 14 dni

+50,00 zł

+70,00 zł

+70,00 zł

+90,00 zł

+90,00 zł

Dodatek za wyłączność 30 dni

+100 zł

+140,00 zł

+140,00 zł

+170,00 zł

+170,00 zł

Dodatek za metraż powyżej 70 m2

+50,00 zł

n/d

n/d

+100 zł

n/d

Dodatek za metraż powyżej 100 m2

+100 zł

n/d

n/d

+150,00 zł

n/d

Dodatek za metraż powyżej 120 m2

n/d

+70,00 zł

n/d

n/d

n/d

Dodatek za metraż powyżej 250 m2

n/d

+140,00 zł

n/d

n/d

n/d

Dodatek za metraż powyżej 3000 m2

n/d

n/d

+70,00 zł

n/d

n/d

Dodatek za metraż powyżej 10000 m2

n/d

n/d

+140,00 zł

n/d

n/d

Dodatek za metraż powyżej 500 m2

n/d

n/d

n/d

+250,00 zł

+270,00 zł

Dodatek za metraż powyżej 1000 m2

n/d

n/d

n/d

n/d

+470,00 zł

     2. Koszt jednorazowego pobrania Recenzji dostępnych na Platformie w ramach systemu Recenzji wynosi:

Przedmiot Recenzji

 Kwota

Ilość punktów

Mieszkanie

30,00 zł

         26

Dom

45,00 zł

         38

Działka

50,00 zł

         43

Lokal użytkowy

65,00 zł

         55

Hala/magazyn

65,00 zł

         55

IV Postanowienia końcowe

 1. Cennik stanowi integralną część Regulaminu Platformy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika, w sytuacjach, w których jest to uzasadnione zmianami o charakterze finansowym, ekonomicznym lub innej znacznej zmiany odnoszącej się do wartości pieniądza lub towarów i usług, w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
  • zmiany poziomu inflacji ogłoszonej przez GUS;
  • zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych;
  • zmiany cen usług, z których Usługodawca korzysta przy wykonywaniu poszczególnych czynności;
  • zmiany przepisów prawa, zakresu lub formy świadczonych usług, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień umów zawartych pomiędzy Użytkownikami a Usługodawcą.
  • zmiany oferty produktowej Usługodawcy.
 3. O zmianach Cennika Usługodawca będzie informował Użytkowników z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez przesłanie na ich adres poczty elektronicznej, podany podczas rejestracji Konta, stosownej informacji o zmianie wraz z proponowaną treścią Cennika po planowanych zmianach. Okres ten nie ma zastosowania w przypadku, gdy zmiana wynika ze zmian w obowiązującym prawie lub nałożeniu na Usługodawcę nowych obowiązków prawnych lub regulacyjnych, co uniemożliwia dotrzymanie powyższego okresu powiadomienia.
 4. W przypadku braku akceptacji zmienionego Cennika Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Usług Płatnych dostępnych w ramach Platformy.
 5. W sprawach nieregulowanych przez Cennik mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą będą rozstrzygane w sposób polubowny, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla siedziby Usługodawcy.
 7. Użytkownik korzystając z Usług Płatnych dostępnych na Platformie niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Platformy, Cennikiem, Regulaminem Programu Sprzedaży Premiowej oraz Polityką Prywatności oraz akceptuje ich treść i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 •